Hållbarhetsrelaterade upplysningar

I EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) ställs krav på publicering av information kring fonders hantering av hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet. Syftet med informationsgivningen är att öka transparensen och underlätta för investerare att fatta välgrundade beslut och lättare kunna jämföra olika investeringsalternativ.

 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer >

 

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är en miljörelaterad-, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Miljörelaterade hållbarhetsrisker kan vara fysiska risker eller omställningsrisker.

Fysiska miljörisker har att göra med progressiva effekter med anledning av klimatförändringar exemeplvis högre temperatur, högre vattennivåer eller övergripande resursbrist. Realiserade fysiska risker kan leda till skada på egendom eller minskad produktivitet som kan ha en potentiell negativ inverkan på investeringens värde.

Miljörelaterade omställningsriskerhar att göra med eventuella effekter som följer av omställningen till en mer hållbar ekonomi med lägre koldioxidutsläpp, exempelvis genom strängare regler för beskattning av koldioxidutsläpp, subventionering av mer hållbara konkurrerande verksamheter eller ökade kostnader för att möta regulatoriska krav. Sådana förändringar kan ha en negativ inverkan på investeringsobjekts långsiktiga resultat.

Sociala risker kan realiseras genom exempelvis bristfällig kontroll av underleverantörers efterlevnad av internationella normer, diskriminering eller mutor. Förutom de sociala effekterna kan dessa händelser har stor betydelse för samhällets uppfattning av ett investeringsobjekt vilket kan ha en negativ inverkan på dess avkastning.

Brister i ägarstyrning och infrastruktur för kontroll kan exempelvis leda till missförhållanden, ineffektiv användning av tillgångar eller personalhändelser. Dessa kan ha negativa effekter på ett investeringsobjekts effektivitet och resultat samt skapa bad will som kan negativt inverka på dess avkastning.

Generellt sett innebär investeringsobjekt med lägre hållbarhetsrisk bättre möjlighet för avkastning än motsvarande alternativ med högre hållbarhetsrisk. Aktie-Ansvar beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringsbeslut och i vår rådgivning vilket ger en bättre möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra andelsägare.

 

Aktie-Ansvars ersättningspolicy
Aktie-Ansvars ersättningssystem, som omfattar alla anställda och uppdragstagare, präglas av fondbolagets långsiktiga intressen och ska främja en sund och effektiv riskhantering och regelefterlevnad. Ersättningssystemet innehåller inga incitament för överdrivet risktagande i de fonder som bolaget förvaltar, hållbarhetsrisker inkluderat. Ersättningssystemet får vidare inte utformas så att konflikt uppstår med Aktie-Ansvars skyldighet att iaktta andelsägarnas intressen. Aktie-Ansvars Riktlinje för ersättning till anställda är fastställd av styrelsen och utformad för att överensstämma med fondbolagets mål, värderingar, intressen för fondbolaget och de förvaltade fonderna och andelsägarna.

 

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Identifiering och prioritering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling sker som en integrerad del av investeringsprocessen. Genom att aktivt välja bort samt påverka enskilda bolag verkar vi för att begränsa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Aktie-Ansvar har fastställt en Policy för ägarstyrning samt Principer för aktieägarengagemang som syftar till att beskriva hur fondbolaget och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav.

 

Den del av SFDR (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar) om innebär redovisning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kommer Aktie-Ansvar att publicera i juni 2023 för referensåret 2022. Begreppet definieras som "Negativa, materiella eller sannolika materiella effekter på hållbarhetsfaktorer som orsakas, förvärras av eller är direkt kopplade till investeringsbeslut och rådgivning som utförs av den juridiska personen".

 

Den 1 januari 2023

Uppdaterad den 1 februari 2024

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.