HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR /HUVUDSAKLIGA NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR HÅLLBARHETSFAKTORER

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga
negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 

Finansmarknadsaktör Aktie-Ansvar Aktiebolag, 5493007GSVAJK4ZN2V33

Sammanfattning

Aktie-Ansvar Aktiebolag, 5493007GSVAJK4ZN2V33 beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer.
Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Aktie-Ansvar Aktiebolag och
dess dotterbolag, nämligen Aktie-Ansvar Avkastningsfond, Aktie-Ansvar Europa, Aktie-Ansvar Sverige, Aktie-Ansvar Räntestrategi, Aktie-Ansvar Total och Aktie-Ansvar Saxxum. Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till den 31 december 2023.

 

Under 2023 har Aktie-Ansvar arbetat med att upprätta en ny policy för ansvarsfulla investeringar och vidare även genomfört en kravställning på ett
upprättande av en tillhörande rutin hos fondförvaltningen att efterleva Aktie-Ansvars nya policy för ansvarsfulla investeringar. Innehållet i policyn
tillsammans med informationsstödet i fondförvaltningens tillhörande rutin ska förenkla efterlevnaden av gällande regelverk likväl som att skapa bättre förutsättningar och möjligheter att bland annat mitigera negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer över tid. Fondförvaltningen samt personal inom Aktie-Ansvar har genomfört externa likväl som interna utbildningar för att bredda kunskaperna och utöka förståelsen inom området som vidare ska kunna skapa fler tillfällen och öppna upp ytterligare möjligheter att påverka utfalletav fondbolagets negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i en förbättrande trend över tid.

Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

Indikator på negativa konsekvenser för
 hållbar utveckling

Mått

Konsekvenser
2023

Konsekvenser
2022

Förklaring

Vidtagna åtgärder,
och planerade åtgärder
och mål för nästa referensperiod

KLIMATRELATERADE INDIKATORER OCH ANDRA MILJÖRELATERADE INDIKATORER

Utsläpp av växthusgaser

1.

Utsläpp av
växthusgaser

Scope 1-växthusgasutsläpp

 5 319,04

 3 761,01

De större bidragsgivarna till växthusgasutsläppen med avseende på Scope 1 i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs av bolag som är verksamma inom branscherna material samt industri. Branscher som generellt sett utgör betydligt lägre växthusgasutsläpp i Aktie-Ansvars fondportföljer avseende Scope 1 är bolag som är verksamma inom fastigheter och finans.

Vänligen se nedan,
under redogörelsen för ”Sammanlagda utsläpp
av växthusgaser”.

Scope 2-växthusgasutsläpp

 2 703,29

 2 606,90

De större bidragsgivarna till växthusgasutsläppen med avseende på Scope 2 i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs av bolag verksamma inom branscher såsom material, industri, kommunikationstjänster, dagligvaror samt sällanköpsvaror och tjänster. Jämfört med växtgasutsläppen i Scope 1, är Scope 2 något jämnare fördelat mellan olika branscher. Den bransch som generellt sett utgör ett betydligt lägre växthusgasutsläpp i Aktie-Ansvars fondportföljer avseende Scope 2 är bolag som är verksamma inom finans.

Vänligen se nedan,
under redogörelsen för ”Sammanlagda utsläpp
av växthusgaser”.

Scope 3-växthusgasutsläpp

125 531,57

 116 359,67

De större bidragsgivarna till växthusgasutsläppen med avseende på Scope 3 i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs primärt av bolag som är verksamma inom industribranschen, men även bolag inom branscherna material, informationsteknik, dagligvaror samt sällanköpsvaror och tjänster bidrar påtagligt till utfallet.

Branscher som generellt sett utgör betydligt lägre växthusgasutsläpp i Aktie-Ansvars fondportföljer avseende Scope 3 är bolag som är verksamma inom primärt fastigheter, men även en del bolag inom finans och något enstaka bolag inom kommunikationstjänster och sjukvård.*

*Aktie-Ansvar väljer att tolka utfallet för växthusgasutsläppen avseende Scope 3 med viss försiktighet till följd av att användningen av estimat i bakomliggande data är relativt hög, jämfört med Scope 1 och Scope 2, där andelen faktisk rapporterad data används i betydligt större utsträckning.

 

Vänligen se nedan,
under redogörelsen för ”Sammanlagda utsläpp
av växthusgaser”.

Sammanlagda utsläpp av växthusgaser

 133 904,79

 122 727,88

Aktie-Ansvars fondförmögenhet har haft en stadig tillväxt under 2023 till följd av både avkastning, men också ökade nettoinflöden av nytt kapital, vilket bedöms vara den huvudsakliga förklararingen till att de faktiska nivåerna av växthusgasutsläpp har ökat.*

*Denna indikator inkluderar Scope 3 i beräkningen. Aktie-Ansvar väljer att tolka utfallet för växthusgasutsläppen avseende Scope 3 med viss försiktighet till följd av att användningen av estimat i bakomliggande data är relativt hög, jämfört med Scope 1 och Scope 2, där andelen faktisk rapporterad data används i betydligt större utsträckning.

Påverkan: Fondförvaltningen har
under perioden fört
dialog med bolag inom branscherna dagligvaror samt fastigheter avseende växthusgasutsläpp. Dialogerna har bl.a. behandlat förbättrad effektivisering,
minskning av svinn, utveckling av klimatrelaterade
strategier och mål samt
 mer omfattande rapportering för att leva
 upp till regulatoriska
krav som är av hög
relevans och intresse för bolagens intressenter.

Välja bort: Ytterligare
en åtgärd som har
 vidtagits under perioden
 för att mitigera negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer med avseende på de växthusgasrelaterade indikatorerna är att fondförvaltningen har
 under perioden avyttrat bolag inom industri-branschen som har haft
 höga rapporterade växthusgasutsläppsiffror.

 

Aktie-Ansvar har ett
antal uppsatta mål med avseende på växthus-gasutsläpp ur ett mer långsiktigt perspektiv. Eftersom Aktie-Ansvar
är anslutet till Net-Zero Asset Manager (NZAM)- initiativet, har fond-
bolaget satt delmål till år 2030. Dessa presenteras enligt nedan:

1.      Till år 2025 har Aktie-Ansvar ambitionen att ha ökat andelen sektorer i förvaltat kapital som anses vara nettonoll med avseende på växthusgasutsläpp, alternativt att bolagen är i linje med utsläppsmålen för nettonoll till år 2040. Basåret som används vid jämförelse är 2019, som presenterade en siffra om 21,7%, vilket är den andel bolag som anses vara netto noll eller i linje med utsläppsmålen för nettonoll till år 2040.

 

2.      Till år 2030 har Aktie-Ansvar satt upp målet att 90% av växthusgasutsläppen som härstammar från investerat kapital, ska vara nettonoll eller anpassade till nettonoll-åtgärder. Dessutom ska 90% av växthusgasutsläppen som härstammar från investerat kapital vara föremål för direkta eller kollektiva engagemang och förvaltningsåtgärder senast 2030.

 

3.      Till 2040 har Aktie-Ansvar satt upp målet att 100% av förvaltad fondförmögenhet ska vara nettonoll eller i linje med utsläppsmålen för nettonoll.

 

 

2.

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

 356,45

 436,85

De större bidragsgivarna till koldioxidavtrycket i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs primärt av bolag verksamma inom branscherna industri samt sällanköpsvaror och tjänster, men även bolag inom branscherna material, dagligvaror, informationsteknik och sjukvård bidrar påtagligt till utfallet.

Branscher som generellt sett utgör betydligt lägre växthusgasutsläpp i Aktie-Ansvars fondportföljer avseende koldioxidavtryck är huvudsakligen bolag som är verksamma inom fastigheter och finans.

Koldioxidavtrycket är lägre för år 2023, jämfört med föregående referensperiod*, vilket är en utveckling som är förenlig med Aktie-Ansvars delaktighet i Net Zero Asset Managers Initiative.

Fondbolagets förvaltade fondförmögenhet har vuxit stadigt under den aktuella rapporteringsperioden till följd av värdetillväxt, men också på grund av positiva nettoinflöden av nytt kapital. Trots ett större värdepappersinnehav har växthusgasutsläppen per investerad miljon Euro minskat jämfört med föregående år.

*Denna indikator inkluderar Scope 3 i beräkningen.  Aktie-Ansvar väljer att tolka utfallet för växthusgasutsläppen avseende Scope 3 med viss försiktighet till följd av att användningen av estimat i bakomliggande data är relativt hög, jämfört med Scope 1 och Scope 2, där andelen faktisk rapporterad data används i betydligt större utsträckning.

Vidtagna åtgärder för att mitigera utfallet i denna indikator sammanfaller med de åtgärder som beskrivs ovan för ”Sammanlagda utsläpp av växthusgaser”.

Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

3.

Investerings-
objektets växt-
husgasintensitet

Investeringsobjektets växthusgasintensitet

 622,21

 676,38

Bidragande bolag bakom utfallet för växthusgasintensiteten i Aktie-Ansvars fondportföljer är relativt jämnt fördelat över flera olika branscher.  Likaså är de bolag som är ledande och presenterar lägre siffror för växthusgasintensitet.

De större bidragsgivarna till utfallet går att härleda till bolag som är verksamma inom branscherna industri samt finans, men även bolag inom branscherna sjukvård, dagligvaror samt sällanköpsvaror och tjänster bidrar påtagligt till utfallet.

Den bransch som generellt sett utgör en betydligt lägre påverkan i Aktie-Ansvars fondportföljer avseende växthusgasintensitet är huvudsakligen bolag som är verksamma inom fastigheter, men även en del bolag inom finans.

Växthusgasintensiteten är lägre jämfört med föregående period, vilket är en utveckling som är förenlig med Aktie-Ansvars delaktighet i Net Zero Asset Managers (NZAM)-initiativet och fondbolaget ser positivt på en nedåtgående utveckling av växthusgasintensiteten. Fondbolagets förvaltade fondförmögenhet har vuxit stadigt under den aktuella rapporteringsperioden till följd av värdetillväxt, men också på grund av positiva nettoinflöden av nytt kapital. Trots ett större värdepappersinnehav har växthusgasutsläppen per miljon Euro omsatt kapital i de underliggande bolagen minskat, jämfört med föregående rapporteringsperiod.*

*Denna indikator inkluderar Scope 3 i beräkningen. Aktie-Ansvar väljer att tolka utfallet för växthusgasutsläppen avseende Scope 3 med viss försiktighet till följd av att användningen av estimat i bakomliggande data är relativt hög, jämfört med Scope 1 och Scope 2, där andelen faktisk rapporterad data används i betydligt större utsträckning.

Aktie-Ansvars aktiefonder har uppsatta mål för koldioxidintensitet till år 2030 enligt den anslutning som fondbolaget har till Net Zero Asset Managers (NZAM)-initiativet. Målen innebär att reducera aktiefondernas växthusgasintensitet med 50% till år 2030 jämfört med basåret 2019.  

1.      Aktie-Ansvar Europa har målet   2,38 t CO2/MSEK till år 2030.*

2.      Aktie-Ansvar Sverige har målet 1,90 t CO2/MSEK till år 2030.*

Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

*Målen för växthusgasintensiteten inkluderar växthusgasutsläpp för Scope 1 samt Scope 2 och fondbolaget har ambitionen att sätta upp mål för växthusgasintensitet som inkluderar Scope 3 i samband med ökad datatillgänglighet.

4.

Exponering mot
företag som är
verksamma inom
 sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen

 1,06%

 0,70%

De få bidragsgivarna till andelen investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs av bolag verksamma inom branscherna material samt sällanköpsvaror och tjänster.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

5.

Andel av icke-
förnybar energiförbrukning
och energi
-produktion

Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor

 59,01%

 71,65%

De större bidragsgivarna till utfallet för denna indikator i Aktie-Ansvars fondportföljer utgörs primärt av bolag verksamma inom branscherna industri och finans, men även informationsteknik, kommunikationstjänster, sjukvård och dagligvaror bidrar till utfallet.

Den bransch som generellt sett utgör en betydligt lägre påverkan i Aktie-Ansvars fondportföljer är huvudsakligen bolag som är verksamma inom fastigheter, men även några bolag inom kommunikationstjänster, finans samt sällanköpsvaror och tjänster.

 

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

6.

Energiför-
brukningsintensitet per sektor
med stor
klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro i intäkter från investeringsobjekt, per sektor med stor klimatpåverkan

 NACE-kod A (Jordbruk,
Skogsbruk och

Fiske): N/A

 

NACE Code B
(Gruvor och Stenbrytning): 1,53

 

NACE-kod C (Tillverkning): 0,28

 

NACE-kod D
 (El, Gas, Ånga och Luftkonditionering): 4,06

 

NACE-kod E (Vattenförsörjning, Avlopp, Avfallshantering och Saneringsaktiviteter): 0,91

 

NACE-kod F (Konstruktion): 0,23

 

NACE-kod G (Grossist- och Detaljhandel, Reparation av motorfordon och motorcyklar): 0,09

 

NACE-kod H (Transport och Lagring): 0,72

 

NACE-kod L (Fastighets-verksamhet): 0,61

 NACE-kod A (Jordbruk,
Skogsbruk och

Fiske): N/A

 

NACE Code B
(Gruvor och Stenbrytning):
1,14

 

NACE-kod C (Tillverkning):
0,43

 

NACE-kod D
(El, Gas, Ånga
och Luft-konditionering):
6,01

 

NACE-kod E (Vattenförsörjning, Avlopp, Avfallshantering
och Sanerings-aktiviteter): N/A

 

NACE-kod F (Konstruktion): 0,23

 

NACE-kod G (Grossist- och Detaljhandel, Reparation av motorfordon och motorcyklar):
0,08

 

NACE-kod H (Transport och Lagring): 0,70

 

NACE-kod L (Fastighets-verksamhet): 148,36

 

Aktie-Ansvar har en relativt liten exponering i NACE-sektorerna. Datatillgängligheten och täckningsgraden har blivit något bättre för rapporteringsåret 2023, jämfört med den tidigare referensperioden. Fondbolaget har bland annat fått in täckning på NACE-kod E.

Föregående referensperiodssiffra för NACE-kod L var mycket hög till följd av att ett fastighetsbolag rapporterat in mycket höga siffror för denna indikator. Denna period har samma bolag rapporterat in siffror som är mer jämförbara med rapporteringssiffror från liknande företag och därmed har utfallet dykt kraftigt jämfört med föregående referensperiod.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Biologisk mångfald

7.

Verksamhet som negativt påverkar områden med
känslig biologisk mångfald

Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt

 2,10%

 0,02%

Exponeringen är relativt låg och de få bolag som bidrar till utfallet har siffror som baseras på estimat, vilka bör tolkas med viss försiktighet. Dessa bolag är verksamma inom branscherna industri och dagligvaror.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Vatten

8.

Utsläpp till vatten

Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

 0,05

 1,34

Utfallet för rapporteringsperioden har minskat kraftigt jämfört med den tidigare referensperioden. Omfattningen av tillgänglig data är än idag fortsatt begränsad (om än ej estimatbaserad).  Täckningsgraden är också fortsatt mycket låg. De få bolag som bidrar till utfallet är verksamma inom branscherna material och informationsteknik.

 

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Avfall

9.

Farligt avfall och radioaktivt avfall

Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

 0,55

 2,03

Omfattningen av tillgänglig data är idag begränsad (ej estimatbaserad).  Täckningsgraden är också relativt låg. De bolag som bidrar till utfallet är primärt verksamma inom industribranschen, men även enstaka bolag inom branscherna material, kommunikationstjänster samt sällanköpsvaror och tjänster inverkar nämnvärt på utfallet.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

INDIKATORER FÖR SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONALFRÅGOR, RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT FRÅGOR RÖRANDE BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUTOR

Sociala förhållanden och personalfrågor

10.

Brott mot FN:s
globala överenskommelse
och OECD:s
riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 0,04%

 0,03%

Utfallet för aktuell period kan härledas till ett ETF-innehav i en fond som efterlever artikel 6. Innehavet har inte genererat något utslag under föregående referensperiod eller i rutinmässig screening.

Välja bort: ETF-innehavet planeras att avyttras under nästa referensperiod.

Påverkan:

Fondförvaltningen har under perioden fört dialog med bolag inom branscherna industri samt sällanköpsvaror och tjänster. Dialogerna har behandlat utvecklingen i Myanmar för berörda bolag.

Dialoger har också förts med andra bolag kring försvarsindustri och transport av försvarsmaterial.

Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

 

11.

Inga processer och efterlevnads-mekanismer för att övervaka efterlevnaden av
FN:s globala överenskommelse
och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 1,74%

 9,81%

Utfallet för rapporteringsperioden har minskat kraftigt jämfört med tidigare referensperiod. Täckningsgraden på datan har förbättras och fler bolag rapporterar att de har processer och regelefterlevnadsmekanismer för att kunna övervaka att verksamheten är i linje med med UN Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Påverkan:

Delar av dialogerna som beskrivs i indikatorn ovan har berört även denna indikator. Fondförvaltningen har via sina dialoger följt upp att de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i denna indikator inte skulle höjas för denna rapporteringsperiod.

Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator. Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

12.

Ojusterad löne-
klyfta mellan
könen

Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt

14,08%

 8,80%

Utfallet i denna indikator har ökat jämfört med föregående referensperiod. En förklaring till det kan vara att täckningsgraden på data har ökat något jämfört med föregående referensperiod. De bolag som har störst påverkan på utfallet i Aktie-Ansvars portföljer är primärt verksamma inom branscherna

industri, finans samt informationsteknik. Några av dessa bolag har dock förbättrat sina siffror jämfört med den tidigare referensperioden. De bolag som redovisar en låg andel ojusterad löneklyfta är brett spridd över flera olika branscher.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator. Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

13.

Jämnare könsfördelning i styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i investeringsobjekt, uttryckt i procentandel av samtliga styrelseledamöter

39,18%

 39,51%

Utfallet i denna indikator har minskat marginellt jämfört med föregående referensperiod. De bolag som har störst påverkan på utfallet i Aktie-Ansvars portföljer är primärt verksamma inom branscherna finans och industri, men även enstaka bolag inom informationsteknik och dagligvaror har inverkat nämnvärt på utfallet. De bolag som redovisar en högre andel procentuell könsfördelning i styrelserna är brett spridd över flera olika branscher.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

14.

Exponering mot kontroversiella
vapen
(antipersonella
minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen

0,01%

 0,00%

Utfallet för aktuell period kan härledas till ett ETF-innehav i en fond som efterlever artikel 6. Innehavet har inte genererat något utslag under föregående referensperiod eller i rutinmässig screening.

Välja bort: Innehavet planeras att avyttras under nästa referensperiod.

Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Indikatorer som gäller för investeringar i statliga och överstatliga enheter

Miljö

15.

Växthusgas-
intensitet

Investeringsobjektens växthusgasintensitet

 364,84

250,70

Utfallet i denna indikator är inte relaterat till några direktinvesteringar, utan är istället hänförlig till underliggande innehav i ETF:er.

 

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Sociala aspekter

16.

Investerings-objektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, Förenta nationernas principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.

Absoluta tal: 2

 

Relativa tal:

10,53%

Absoluta tal: 2

 

Relativa tal:

10,53%

Utfallet i denna indikator är inte relaterat till några direktinvesteringar, utan är istället hänförlig till underliggande innehav i ETF:er.

 

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Indikatorer som gäller för investeringar i fastigheter

Fossila bränslen

17.

Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter

Andel av investeringar i fastigheter som är involverade i utvinning, lagring, transport eller tillverkning av
fossila bränslen

 N/A

N/A

Ej relevant för Aktie-Ansvar.

 Utgår.

Energi-effektivitet

18.

Exponering mot energieffektiva fastigheter

Andel av investeringar i energieffektiva fastigheter

 N/A

 N/A

Ej relevant för Aktie-Ansvar.

 Utgår.

Andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ytterligare klimat- och miljörelaterade indikatorer

Utsläpp

4.

Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i investeringsobjekt utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp som syftar till att anpassa sig till Parisavtalet.

 31,78%

 22,49%

Utfallet för denna indikator har ökat jämfört med tidigare referensperiod. Täckningsgraden på data har stigit något, dock baseras datan på estimat, vilket bör tolkas med viss försiktighet.

De bolag som har störst påverkan på utfallet i Aktie-Ansvars portföljer för denna indikator är verksamma inom finansbranschen, men även enstaka bolag inom branscherna industri, sjukvård, dagligvaror samt sällanköpsvaror och tjänster har inverkat nämnvärt på utfallet. De bolag som redovisar en högre andel procentuell könsfördelning i styrelserna är brett spridd över flera olika branscher.

Vidtagna åtgärder
i form av påverkans-arbete för att mitigera utfallet i denna indikator sammanfaller med de åtgärder som beskrivs i indikator 1 i ”Sammanlagda utsläpp av växthusgaser”.

Aktie-Ansvars långsiktiga mål redogörs för i indikator 1 respektive indikator 3.

Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

Andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ytterligare indikatorer för sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor

Mänskliga rättigheter

9.

Ingen policy för mänskliga rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en policy för mänskliga rättigheter

 0,51%

 2,33%

Utfallet i denna indikator är inte relaterat till några direktinvesteringar, utan är istället hänförlig till underliggande innehav i ETF:er. Täckningsgraden på datan är relativt hög och har även ökat jämfört med föregående referensperiod. Samtliga direktinvesteringar som har rapporterat in data har uppgivit att de har en policy för mänskliga rättigheter.

Under rapporteringsperioden har inga riktade åtgärder vidtagits specifikt för denna indikator. Det existerar inga i förväg inplanerade åtgärder eller mål inför nästa rapporteringsperiod för denna specifika indikator.  Förvaltningen bevakar utvecklingen och applicerar de strategier som beskrivs nedan (under redogörelsen för indikatorerna).

 

Vidtagna åtgärder, och planerade åtgärder och mål för nästa referensperiod

Under referensperioden har huvudsakliga negativa konsekvenser beaktats övergripande som del av den fundamentala analys som Aktie-Ansvars förvaltning
bygger på.

 

Under referensperioden har huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inkorporerats i investeringsbeslut med ambitionen att sänka den totala
 omfattningen av de negativa konsekvenserna av Aktie-Ansvars investeringar. Nya förhållningssätt och strategier har utvecklats under året för att ge huvudsakliga
negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer en tydligare och mer framträdande roll i våra investeringsbeslut, exempelvis genom att premiera investeringar med
 en lägre negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer.

 

Planerade åtgärder för nästa referensperiod inkluderar att fortsätta utveckla strategier för att sänka de huvudsakliga negativa konsekvenserna av våra investeringar.
Aktie-Ansvar planerar att tydligare inkorporera dessa i vår röstning och engagemang med investeringsobjekt, utvärdera datakällor och utveckla våra strategier för
 att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer där data är svårtillgänglig.

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer har arbetats fram av förvaltningen som en naturlig del
av den fundamentala analys som genomförs i processen för investeringsbeslut.

 

Ansvaret för tillämpning och utveckling av strategier återfinns hos förvaltningen som en del av den fundamentala analysen i processen för investeringsbeslut avseende
 nuvarande samt potentiella investeringsobjekt. Ambitionen är att sänka de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer över tid. Aktie-Ansvars
 kontrollfunktion utför löpande kontroller för att säkerställa att förvaltningen följer strategierna för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.
Exempelvis tillämpar förvaltningen exkluderingskriterier i processen för investeringsbeslut. 

 

Vilka negativa konsekvenser som är mest relevanta i det enskilda fallet varierar mellan olika investeringsobjekt, beroende på faktorer som exempelvis aktuell marknad
och verksamhetskategori. Aktie-Ansvar en etablerad strategi för att heltäckande beakta negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Som en del av den fundamentala
 analysen i processen för investeringsbeslut, genomför förvaltarna en helhetsanalys av investeringsobjektet, vilken inkluderar en identifiering av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer med störst relevans i det enskilda fallet. Helhetsanalysen inkluderar en intern, extern och kvalitativ analys av investeringsobjektet.

 

Internt perspektiv

Den interna analysen innefattar att förhålla sig till portföljens totala huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och hur enskilda investeringsbeslut
 inverkar på de samlade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en fonds investeringar utgör. Detta görs genom att förvaltaren löpande håller sig
 uppdaterad på sina portföljers negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och analysera effekten investeringsbeslut får på dessa.

 

Externt perspektiv

Den externa analysen syftar till att jämföra de mest relevanta indikatorerna gällande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer av ett investeringsbeslut med
 andra investeringsalternativ allt annat lika. Genom detta kan förvaltaren få en uppfattning om hur nivåerna av negativa konsekvenser för tilltänkt investering förhåller
sig till annars likvärdiga alternativ. Förvaltaren ska uppmärksamma förbättringsmöjligheter hos investeringsobjektet som kan beaktas i framtida engagemang och om två investeringsalternativ annars är likvärdiga ska det med lägst nivå av relevanta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer premieras.

 

Kvalitativ analys

Den kvalitativa analysen innebär en fristående bedömning av nivån på ett investeringsobjekts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förhållande till
bransch, sektor och andra relevanta omständigheter. Denna analys innefattar även en bedömning av hur sannolikt det är att de identifierade huvudsakliga negativa
 konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer realiseras samt deras allvarlighetsgrad, inkluderat deras potentiellt oåterkalleliga karaktär. Vad som ligger till grund för
 analysen avgörs i det enskilda fallet som en del av förvaltarens fundamentala analys. Om förvaltarens analys är att investeringsobjektets indikatorer är högre än
 nödvändigt ska förvaltaren i första hand bedöma möjligheten att påverka investeringsobjektet i en positiv riktning genom engagemang.

 

Den fundamentala analysen i processen för investeringsbeslut innefattar också en bedömning av sannolikheten för att identifierade negativa konsekvenser förverkligas
 samt tillhörande allvarlighetsgrad, vilket löpande tas i beaktning. De valbara huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer som Aktie-Ansvar beaktar
 har valts i enlighet med Aktie-Ansvars värdegrund och övergripande hållbarhetsfokus. Förutom att beakta negativa konsekvenser i sin fundamentala analys tillämpar
även Aktie-Ansvar exkluderingskriterier. Exkluderingskriterierna består av sektorbaserad exkludering såväl som normbaserad exkludering vilket systematiskt motverkar investering i verksamheter som bidrar till omfattande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Förvaltarna har tillika en löpande inverkan på investeringsobjekten
 genom dialog och röstning.

 

I dagsläget existerar inte full tillgänglighet på data, varken genom tredje parts leverantörer eller direkt hos företagen, särskilt syftande på företag utanför EU.
Aktie-Ansvar utvärderar alternativen av dataleverantörer och interna strategier för att uppnå bästa möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet. Det föreligger en
förväntan om att tillgängligheten avseende hållbarhetsdata kommer förbättras över tid.

 

De datakällor som används för att beakta de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer har hämtats från MSCI och Bloomberg. MSCI samlar in relevant
data på bolagsnivå där möjligt. Gällande indirekta investeringar samarbetar MSCI med Lipper och FEFUNDINFO vilket exempelvis möjliggör expandering av
 fondpositioner och underliggande innehav. MSCI analyserar därefter bolagen i dessa innehav. Vikten anpassas efter bolagens position inom respektive fond och
 Aktie-Ansvars position i densamma.

Strategier för engagemang

Aktie-Ansvar har som ambition att vara en aktiv ägare i våra investeringsobjekt, detta inkluderar exempelvis dialog och utövande av rösträtt på ett sätt som
 tillvaratar fondandelägarnas gemensamma intressen. Aktie-Ansvar följer och utvärderar löpande relevanta företagshändelser genom publicerad information,
extern analys, informationstjänster samt direktkontakt med bolag. Förvaltare deltar regelbundet i presentationer, kapitalmarknadsdagar och andra möten där
möjlighet till dialog med bolag finns. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip deltaga i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav. Om det bedöms lämpligt
samarbetar Aktie-Ansvar med andra aktieägare i olika frågor. Påverkansarbete kan exempelvis utföras via samarbeten i de organisationer som Aktie-Ansvar är
 engagerade i.

 

Genom ett aktivt ägarengagemang i löpande dialoger med investeringsobjekt har Aktie-Ansvar möjlighet att påverka verksamheter i en mer hållbar riktning.
Vilka indikatorer som beaktas i strategier för engagemang avgörs i det enskilda fallet baserat på förvaltarens helhetsanalys av investeringsobjektets negativa
konsekvenser. Som långsiktig investerare är det Aktie-Ansvars uppfattning att bolag som drivs ansvarsfullt och hållbart kommer att prestera bättre över tid.
 Hållbarhetsanalys, inklusive beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser, är därför en integrerad del av bolagsanalysen och vävs samman med den finansiella
 analysen. Om ingen minskning av huvudsakliga konsekvenser sker under mer än en rapporteringsperiod kommer strategierna utvärderas.

Hänvisningar till internationella standarder

Aktie-Ansvar beaktar ett antal uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering. Dessa
 är FN:s Principer om Ansvarsfulla Investeringar, UN Global Compacts Tio Principer och Globala mål och Net Zero Asset Managers Initiative.

 

Net Zero Asset Managers Initiative lanserades i december 2020 och innebär ett direkt åtagande för Aktie-Ansvar att vidta åtgärder för att anpassa vår förvaltning
 till Parisavtalet. De huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör utsläpp av växthusgaser, inklusive bolag som har egna initiativ för minskning
 av koldioxidutsläpp, är ett av de verktyg Aktie-Ansvar använder för att mäta anpassning till målen i Net Zero Asset Managers Initiative. Syftet är att nå utsläppsneutral
 förvaltning till 2050.

Historisk jämförelse

Detta är den första rapporteringen som möjliggör en historisk jämförelse. Aktie-Ansvar har noterat att täckningsgraden för data har ökat något överlag, detta till
 följd av att bolagsrapporteringen har förbättrats och delvis också på grund av att dataleverantörerna av tredje part har blivit bättre på att samla in data samt beräkna
 och täcka upp med estimat för en större andel investeringsobjekt, jämfört med tidigare referensperiod. Aktie-Ansvars fondförvaltning har löpande dialoger med
 dataleverantörer av tredje part samt direktkontakt med bolag i syfte att förbättra kvalitet likväl som täckningsgrad på data. Fondbolaget gör den fortsatta
bedömningen att datatillgängligheten i form av täckningsgrad samt estimerad data fortfarande är en begränsade faktor, även om fondbolaget ställer sig positivt
att förbättringar går att urskilja jämfört med föregående referensperiod.

 

Fondförvaltningen gör bedömningen att det är svårt att urskilja några trender i utfallet, eftersom detta är första året som möjliggör jämförelse och antalet datapunkter
 är begränsade. Ytterligare en notering som gjorts är att växthusgasutsläppen kan skilja sig markant från ett år till ett annat för industribolag med produktion, beroende
på huruvida lager har omsatts eller inte.

 

Aktie-Ansvar ställer sig också försiktigt positiv till att fondbolagets koldioxidavtryck (indikator 2) likväl som växthusgasintensiteten (indikator 3) har förbättrats
 jämfört med tidigare referensperiod. Vidare ser fondbolaget även positivt på att indikator 11 ”Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att
 övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller mekanismer för klagomålshantering av brott
 mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag” och valfria indikatorn 3.9 ”Andel investeringar i enheter utan en policy
för mänskliga rättigheter” har minskat markant, särskilt i kombination med att täckningsgraden har ökat.

 Uppdaterat per den 30 juni 2024

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.