Ansvarsfulla investeringar

Aktie-Ansvar handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse med främsta målsättning att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning på ett ansvarfullt sätt.

Aktie-Ansvars utgångspunkt i arbetet med ansvarsfulla investeringar fokuserar på att främja FN:s 17 globala mål med speciellt fokus på sociala frågor, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Bolagsstyrningsfrågor är också ett viktigt fokus.


Den metod vi använder för att integrera hållbarhet i våra investeringar är:​ ​


► Välja bort bolag

► Påverka bolag

 

► Välja bort bolag


Aktie-Ansvars etiska placeringsriktlinjer utesluter ägande i bolag som har en omsättning som överstiger 5% härrörande från:

 • vapen
 • hasardspel
 • tobak
 • alkohol
 • narkotikaklassade preparat (inkl cannabis) 
 • distribution av pornografi 
 • fossila bränslen 
 • bolag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och korruption. 

Ovan gäller även för bolag där våra fonder är långivare.

Aktie-Ansvar har nolltolerans avseende ägande och alla typer av finansiering av bolag med omsättning härrörande från:

 • kontroversiella vapen
 • produktion av pornografi
 • tobaksproduktion
 • arktisk gas/oljeborrning och kolbrytning.

Indexbaserade investeringsprodukter, t.ex. ETFer och terminer, där förvaltaren inte själv kan påverka urvalet av enskilda bolag omfattas ej av ovanstående exkluderingskriterier.

► Påverkar bolag


En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt Global Compact. Bolaget är även medlem i SWESIF.


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav. Rösträtten, eller annan rättighet kopplad till innehavet, ska utövas, där så är motiverat, till förmån för fonden och i andelsägarnas gemensamma intresse.


För våra aktiefonder, Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa, har vi röstat för cirka 80 procent av det totala förvaltade kapitalet.


Hållbarhetsprofiler

I väntan på att SWESIF ska ta fram en ny standard för Hållbarhetsprofilen som uppfyller kraven i disclosureförordningen (SFDR) kan du nå befintlig version nedan. Hållbarhetsprofilen beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar och är ett komplement till fondfaktabladet. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen.

Aktie-Ansvar Sverige »  Aktie-Ansvar Räntestrategi »
   
Aktie-Ansvar Europa  » Aktie-Ansvar Avkastningsfond »
   
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv » Aktie-Ansvar Total »
   
   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.