Ansvarsfulla investeringar
är en del av vårt arv

 


Aktie-Ansvar grundades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Vi är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vår övertygelse är att bolag med hållbara affärsmodeller och hållbara verksamheter som visar samhällsansvar i ett längre perspektiv utgör bättre investeringar än mindre hållbara bolag. I vår förvaltning premierar vi bolag som aktivt arbetar för att främja ESG-frågor.

En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med hållbara investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Detta gäller såväl hållbarhet som socialt ansvar. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), Global Compact samt Net Zero Asset Managers initiative. Bolaget är även medlem i SWESIF.

Ansvarsfulla investeringar

Aktie-Ansvar handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse med främsta målsättning att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning på ett ansvarfullt och hållbart sätt. Vi utesluter ägande i bolag som har en omsättning som överstiger 5% härrörande från vapen, hasardspel, tobak, alkohol, narkotikaklassade preparat (inkl cannabis), distribution av pornografi samt fossila bränslen. Vi har nolltolerans avseende ägande och alla typer av finansiering av bolag med omsättning härrörande från kontroversiella vapen, produktion av pornografi, tobaksproduktion samt arktisk gas/oljeborrning och kolbrytning.

Välja bort

Aktie-Ansvars fonder följer etiska placeringsregler för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi inte investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet.

Påverka

Vi påverkar och gör vår röst hörd. Detta gör vi genom dialog med bolag som vi investerar i eller överväger att investera i samt deltagande/röstning på bolagsstämmor i bolag där vi är ägare På så sätt kan vi påverka bolagen i rätt riktning.

Aktie-Ansvars fonders klassificiering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU: s första förordning som har som mål att omdirigera kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden och för att därigenom förhindra greenwashing.

Kategorisering av fonder

Kategori 9 – kallas mörkgröna fonder, och är sådana som har en direkt positiv inverkan på miljö och samhälle, och som samtidigt inte skadar något annat hållbarhetsmål.

Kategori 8 –  de så kallade ljusgröna fonderna, främjar miljömässiga och sociala aspekter genom att välja in hållbara investeringar eller exkludera investeringar som inte passar de hållbara målen samt tar hänsyn till hållbarhetsrisker och negatvia konsekvenser av dessa.

Kategori 6 - Upplysningar om hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut lämnas för dessa fonder. Dessa fonder är inte klassade som hållbara, men kan ta hänsyn till ESG.

Fondnamn

Kategori


Aktie-Ansvar Sverige   8
Aktie-Ansvar Europa 8
Aktie-Ansvar Avkastning 8
Aktie-Ansvar Räntestratgi 8
Aktie-Ansvar Total 8
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 6

Koldioxidavtryck

Världens länder har i Parisavtalet skrivit under att vi ska styra finansiella flöden bort från fossila bränslen och mot låga utsläpp. Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och det underlättar dessutom påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål och transparens. Aktie-Ansvar stödjer Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.