Våra hållbarhetsinitativ

En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Detta gäller miljömässiga, sociala- och bolagsstyrningsaspekter. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt Global Compact. Bolaget är även medlem i SWESIF.


Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med dessa:

UNPRI »

Global Compact »

Net Zero Asset Managers initiative »

SWESIF »

 

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

År 2007 lanserade FN sex principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna utarbetades för att underlätta för investerare och deras kunder genom att systematisera arbetet med ansvarsfulla investeringar. UNPRI utgör en standard som kontinuerligt utvecklas. UNPRI fokuserar i huvudsak på miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter. Aktie-Ansvar styr förvaltningsarbetet i enlighet med UNPRI sedan 2016 genom Styrelsens policy för ansvarsfulla investeringar och VDs instruktioner för ansvarsfulla investeringar.


Som fondbolag och institutionell investerare har Aktie-Ansvar en skyldighet att agera i våra andelsägares bästa långsiktiga intresse. I denna förvaltarroll tror vi att miljö-, social- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) kan påverka avkastningen på våra placeringar (i varierande grad mellan företag, sektorer, regioner, tillgångsslag och genom tiden).


Vi inser också att tillämpningen av dessa principer bättre kan anpassa investerare till bredare samhällsmål. Därför överensstämmer vi med vårt förvaltningsansvar följande:


Princip 1: Vi kommer att integrera ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser.


Princip 2: Vi kommer att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i vår ägarpolicy och praxis.


Princip 3: Vi kommer att söka lämplig information om ESG-frågor från de enheter som vi investerar i.


Princip 4: Vi kommer att främja acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.


Princip 5: Vi kommer att arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet när det gäller att implementera principerna.


Princip 6: Vi kommer var och en att rapportera om våra aktiviteter och göra framsteg mot att implementera principerna.


Genom att underteckna principerna förbinder vi oss som investerare offentligt att anta och genomföra dem, där det överensstämmer med vårt förvaltningsansvar. Vi förbinder oss också att utvärdera effektiviteten och förbättra innehållet i principerna över tid. Vi tror att detta kommer att förbättra våra förutsättningar att uppfylla åtaganden gentemot våra andelsägare och bättre anpassa vår investeringsverksamhet till samhällets bredare intressen.


Vi uppmuntrar andra investerare att anta principerna.

 

Läs vår senaste Transparancy Report » 


Global Compact

Aktie-Ansvar är ansluten till världens största hållbarhetsinitiativ för företag, FN:s Global Compact.


FN:s Global Compact är ett nätverk av företag, organisationer och akademi. Initiativet syftar till att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.


Som undertecknare har Aktie-Ansvar förbundit sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket bygger på tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och antikorruption:

Mänskliga rättigheter

Princip 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom företagets inflytande

Princip 2. Försäkra att den egna organisationen inte är inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter*

Arbetsrätt

Princip 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4. Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5. Avskaffa barnarbete

Princip 6. Avskaffa diskriminering inom rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

Princip 7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8. Stärka ett större miljömedvetande

Princip 9. Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Antikorruption

Princip 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


Det var under World Economic Forum 1999 som FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan tog initativet till Global Compact för att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Året därpå lanserades fördraget officiellt. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet.

Som undertecknare har Aktie-Ansvar förbundit sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen.


Vår Communication of Progress »


Läs mer om UN Global Compact »

 

 

Net Zero Asset Managers initiative

Aktie-Ansvar har anslutit sig till Net Zero Asset Managers initiative för att åta sig att nå nettonollutsläpp. Aktie-Ansvar har arbetat med ansvarsfulla investeringar sedan 1965. När vi nu signerar Net Zero Asset Managers initiative tar vi ytterligare ett viktigt steg i det arbetet. Genom att underteckna initiativet lovar vi att göra vår del för att skapa förutsättningar för att nå nettonollutsläpp 2050 och att sätta delmål för att minska utsläppen redan innan 2030. Vårt mål är att vi genom fortsatt samarbete med portföljbolag och branschkollegor ska skapa rätt möjligheter även för kommande generationer. Kort och gott, ansvarsfulla investeringar. Initiativet består idag av 128 investerare där samtliga har åtagit sig målet att nå nettonollutsläpp.

 

 

SWESIF

Aktie-Ansvar är medlem i SWESIF, Sweden’s Sustainable Investment Forum, vilket är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Organisationen har tagit fram Hållbarhetsprofilen, vilket är en standardiserad information gällande fonders hållbarhetsarbete. Aktie-Ansvar fyller i och publicera Hållbarhetsprofilen årligen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.