HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR / AKTIE-ANSVAR AVKASTNINGSFOND

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i linje med Aktie-Ansvars värdegrund som härstammar från när fondbolaget grundades år 1965. Värdegrunden utgörs av att värna om social rättvisa och mänskliga rättigheter och genomsyrar bolagets arbetssätt. Aktie-Ansvars ambitioner kan vidare delas in i fyra kategorier av hållbarhetsmål:

 • Motverka social utsatthet och drogberoende
 • Mänskliga rättigheter och människors lika värde
 • Miljö - förvalta till nästa generation
 • Antikorruption och god styrning

Vidare främjar fonden även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att begränsa exponering mot bolag med omsättning som härrör från aktiviteter som negativt inverkar på miljö eller sociala faktorer, begränsa exponering mot bolag som inte följer internationellt erkända konventioner och överenskommelser genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer av fondens investeringar. Följande strategier tillämpas för detta ändamål:

Sektorbaserad screening med syfte att exkludera verksamheter med viss miljömässig och social karaktär samt normbaserad exkludering vilket innebär att alla bolag som fonden investerar i ska respektera internationellt erkända och accepterade principer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För detta ändamål screenas potentiella och befintliga investeringar mot FN:s 10 Global Compact principer.

Negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer uppstår i olika grad inom bolag och branscher. Miljömässiga och sociala indikatorer beaktas som en integrerad del av enskilda investeringsbeslut samt vid den övergripande förvaltningen av fonden. I förvaltningen beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer och ambitionen är att sänka dessa över tid.

Fondens planerade tillgångallokering gällande hållbarhetsegenskaper är att cirka 90 procent av fondens tillgångar är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. Resterande cirka 10 procent förväntas utgöras av kassa på konto i kreditinstitut samt eventuellt andra tillgångsslag som det saknas tillgänglig data för.

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden övervakas genom kontinuerlig uppföljning av investeringar.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Aktie-Ansvar anser att det är essentiellt att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål inte betydande skadar andra hållbarhetsmål. Förvaltningen utgår från att betydande skada begränsas genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Aktie-Ansvar har en etablerad strategi för att heltäckande beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vidare har förvaltningen etablerade rutiner och verktyg för att identifiera samt prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten. Förvaltarens kontroll av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut utgår initialt från investeringsobjektens rapporterade indikatorer. Vid investeringsbeslut ska förvaltaren, som ett led i investeringsprocessen, analysera investeringsobjekt utifrån ett internt, externt och kvalitativt perspektiv. För mer ingående information, vänligen se mer under rubriken ”Due diligence”.

För att begränsa exponering mot skadliga aktiviteter eller investeringsobjekt används olika strategier. Genom att tillämpa Aktie-Ansvars exkluderingskriterier och beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer begränsas exponeringen mot aktiviteter och investeringar som har hög risk att göra betydande skada på andra hållbarhetsmål. Produkter, tjänster och organisation får inte heller negativt inverka på FN:s Globala Mål (UNSDG) och därigenom orsaka betydande skada på något annat hållbarhetsmål. Om ett investeringsobjekt har en mindre negativ inverkan på målen genomförs en bedömning i enskilt fall av förvaltningen.

UN Global Compact, UN Guiding Principles for Buisness and Human Rights samt ILO:s principer och standarder är en integrerad del av Aktie-Ansvars bedömning av betydande skada för hållbarhetsmål. 20 procent av fondens investeringar får ej orsaka betydande skada för något hållbarhetsmål. Detta genomförs genom att mitigera exponeringen mot aktiviteter och investeringsobjekt som skulle kunna få betydande skada för hållbarhetsmål. Vidare beaktas detta i bedömningen av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att följa upp överträdelser av UN Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, men också avsaknad av regelefterlevnadsmekanismer för att bevaka efterlevnad med UN Global Compacts principer och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Eventuella kontroverser uppmärksammas likväl som kontrolleras för i den normbaserade exkluderingen som innefattar beaktning av överträdelser av UN Global Compact Principles, UN Guiding Principles for Buisness and Human Rights samt ILO:s principer och standarder. Beroende på kontroversens allvarlighetsgrad kan en bedömning genomföras i det enskilda fallet.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Kärnan i Aktie-Ansvars värdegrund utgörs av att värna om social rättvisa och mänskliga rättigheter, dessa värden härstammar från när bolaget grundades år 1965. Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar syftar till att investera våra kunders pengar så att bolaget inte profiterar på social utsatthet, mänskligt lidande och miljöförstörelse. Aktie-Ansvar vill genomföra investeringar som bidrar till att minska dessa problem och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. Aktie-Ansvars värdegrund genomsyrar bolagets arbetssätt och våra ambitioner kan vidare delas in i fyra kategorier av hållbarhetsmål:

Motverka social utsatthet och drogberoende

Aktie-Ansvar investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar alkoholhaltiga drycker, tobak eller tobaksrelaterade produkter samt cannabis eller andra narkotikaklassade preparat för icke-medicinsk användning. Vidare investerar Aktie-Ansvar inte i bolag som tillhandahåller eller möjliggör hasardspel, det vill säga spel- och vadslagningsverksamhet. Ställningstagandet mot alkohol har sin grund i en övertygelse om att oansvarig alkoholkonsumtion är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar beroende, ohälsa, våld och höga samhällskostnader. Restriktionen mot tobaksrelaterade investeringar grundar sig i en övertygelse att tobaksanvändning är ett av världens största hot mot den globala folkhälsan. Till följd av att narkotikaklassade droger har legaliserats i ett flertal länder, har fondbolaget utökat exkluderingskriterierna till att omfatta ovan nämnda preparat. Restriktionen mot hasardspel grundar sig i en övertygelse att överdrivet spelande leder till negativa konsekvenser för hälsa, ekonomi och sociala relationer och ofta leder till social utsatthet.

Mänskliga rättigheter och människors lika värde

Aktie-Ansvar investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar konventionella vapen för militärt bruk. Restriktionen mot investeringar i vapenindustrin grundar sig i en övertygelse att det finns uppenbara risker för överträdelse av mänskliga rättigheter när det gäller användandet av vapen men också att det finns en stor risk för korruption inom vapenhandeln. För att stärka jämställdhet, kvinnors utsatthet och mänskliga rättigheter samt motverka social utsatthet har pornografi exkluderats. Restriktionen mot bolag som tillhandahåller pornografi grundar sig i en övertygelse om att det är en verksamhet där människans värde och värdighet riskerar att kränkas och om att den är nära förknippad med trafficking då det förekommer att pornografiskt material åskådliggör traffickingoffer för kommersiella syften.

Miljö – förvalta till nästa generation

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till den globala uppvärmningen. Aktie-Ansvar har därför beslutat att vi inte vill tillföra kapital till verksamheter som investerar i fossila bränslen och vi vill heller inte profitera på de vinster som de bolag som står för den globala uppvärmningen genererar. Investeringar i fossila bränslen kan, på grund av förändringar i råvarupriser, vara kortsiktigt attraktiva och skapa god avkastning men på längre sikt är vi övertygade om nödvändigheten av att fasa ut dem.

Antikorruption och god styrning

En viktig förutsättning för Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar är att de bolag vi investerar i eller lånar ut pengar till verkar utifrån internationella styrningsrelaterade normer där antikorruption och god styrning är en viktig förutsättning. För att ge stöd och fokus åt detta arbete har Aktie-Ansvar undertecknat FN:s Principer om Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI) och UN Global Compact.

Aktie-Ansvar Avkastningsfond främjar både miljörelaterade och sociala egenskaper genom att tillämpa sektorbaserad samt normbaserad exkludering, beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och efterleva praxis för god styrning.

Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper som överensstämmer med Aktie-Ansvars hållbarhetsmål varpå ett antal indikatorer beaktas och kontrolleras för att tillförsäkra att dessa egenskaper uppfylls. Dessa är sektor- och normbaserade exkluderingskriterier, negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt hållbarhetsbetyg från extern leverantör. Nedan följer en mer detaljerad lista av hållbara egenskaper och de indikatorer som beaktas i förvaltning, screening och rapportering för respektive egenskap:

 

Sektorbaserad exkludering

Bindande exkluderingskriterier tillämpas vid förvaltning av fonden vilket begränsar exponering mot bolag med omsättning från aktiviteter som Aktie-Ansvar bedömt inverkar negativt på miljö och/eller andra samhällsaspekter. Fonden beaktar således ett urval av vissa miljömässigt och samhällsmässigt skadliga aktiviteter som identifierats av Aktie-Ansvar. Maximal exponering mot exkluderade aktiviteter varierar mellan 0 – 5 % av omsättningen i de underliggande bolagen.

I händelse av att ett innehav visar sig ha en exponering som överskrider tillåten gräns och förvaltare inte bedömer att situationen går att åtgärda genom en formell påverkansdialog, ska en strukturerad avyttring av innehavet inledas i enlighet med Aktie-Ansvars interna regler.

Följande aktiviteter av miljömässig karaktär exkluderas:

 • Utvinning, produktion och exploration av fossila bränslen
 • Raffinering och kraftgenerering av fossila bränslen
 • Distribution av fossila bränslen
 • Kolbrytning
 • Arktisk gas och oljeborrning

Följande aktiviteter av social karaktär exkluderas:

 • Produktion och distribution av alkohol
 • Produktion och distribution av tobak
 • Produktion och distribution av vapen
 • Produktion och distribution av pornografi
 • Cannabis och andra narkotikaklassade preparat för icke-medicinska ändamål
 • Kontroversiella vapen

 

Normbaserad exkludering

Alla bolag som fonden investerar i ska respektera internationellt erkända och accepterade principer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För detta ändamål screenas potentiella och befintliga investeringar mot FN:s 10 Global Compact principer. Dessa innefattar miljöfrämjande principer såsom att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker samt principer för att främja sociala ändamål inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. För mer information om UN Global Compact initiativet, se www.unglobalcompact.org.

I de fall ett bolag identifierats ha agerat i strid med någon av nämnda konventioner och normer, eller om en investering har en kontrovers relaterad till sin verksamhet, så ska förvaltare inleda en process för att söka information om och en förklaring till anmärkningen. Analysen ligger till grund för att fatta beslut om huruvida fonden kan fortsätta att äga innehavet utan vidare åtgärd, ska inleda en påverkansdialog för att försöka bidra till positiv förändring alternativt anser det bäst att istället avyttra innehavet enligt Aktie-Ansvars interna regler.

 

Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer uppstår i olika grad inom bolag och branscher. Ett antal miljömässiga och sociala indikatorer beaktas som en integrerad del av enskilda investeringsbeslut samt vid övergripande förvaltning av fonden.

Följande miljömässiga indikatorer beaktas:

 • Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3)
 • Koldioxidavtryck
 • Växthusgasintensitet
 • Verksamhet inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel icke-förnybar energiförbrukning och –produktion
 • Energiförbrukningsintensitet
 • Negativ inverkan på områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt och radioaktivt avfall
 • Initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

Följande sociala indikatorer beaktas:

 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Förekomsten av processer eller efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnad av FN:s globala
 • Överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterade löneklyftor mellan könen
 • Könsfördelning i styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen
 • Förekomsten av policy för mänskliga rättigheter

För mer information läs Aktie-Ansvars policy för ansvarsfulla investeringar.

 

Investeringsstrategi

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad kort räntefond. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, kommuner, statsägda bolag, bostadsinstitut samt företag med god kreditvärdighet. Målsättningen med fonden är att uppnå högsta möjliga avkastning till ett begränsat risktagande med hänsyn tagen till krav på likviditet. De bindande delarna i investeringsstrategin är sektorbaserade och normbaserade exkluderingskriterier, negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt praxis för god styrning.

Ansvarsfulla investeringar är en central del i fondens investeringsprocess. Samtliga av fondens investeringar ska ske i enlighet med Aktie-Ansvars ”Policy för ansvarsfulla investeringar” tillsammans med de åtaganden som följer av externa engagemang. Fondförvaltaren utför en fundamental analys av potentiella investeringsobjekt. Den fundamentala analysen inbegriper integrering av miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer vid analys inför investeringsbeslut. Vid investeringsbeslut analyseras negativa konsekvenser tillsammans med andra faktorer, såsom förväntad avkastning, för att göra den sammantaget mest fördelaktiga investeringen. Om två i övrigt likvärdiga alternativ övervägs skall det bolag som har minst negativa konsekvenser premieras. I förvaltningen beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser och ambitionen är att sänka dessa över tid.

Syftet med analysen är att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet på ett mer hållbart sätt samt att se över bolagens exponering mot hållbarhetsrisker och vidare bedöma i vilken utsträckning de hanterar dessa risker. Fondförvaltaren kommer även uppge planerade och genomförda aktiviteter för att sänka huvudsakliga negativa konsekvenser i den utvärdering som publiceras i fondbolagets redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och i avsnittet för regelbundna hållbarhetsupplysningar i årsrapporten.

Vidare genomförs sektor- och normbaserad exkludering för att begränsa exponering mot miljömässigt skadliga och/eller socialt kontroversiella aktiviteter och bolag.

Praxis för god styrning bedöms särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. Aktie-Ansvars analys för god styrning inkluderar samtliga av dessa kriterier och en bedömning genomförs i det enskilda fallet för att säkerställa att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. Aktie-Ansvars exkluderingskriterier och beaktandet av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer bidrar till att investeringsalternativ följer praxis för god styrning.

 

Andel av investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och har åtagit sig att genomföra hållbara investeringar.

Fondens planerade tillgångallokering gällande hållbarhetsegenskaper är att 20 procent av fondens tillgångar ska leva upp till Aktie-Ansvars definition av en hållbar investering. Cirka 70 procent av fondens tillgångar är anpassade till andra miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. Resterande cirka 10 procent förväntas utgöras av kassa på konto i kreditinstitut samt eventuellt andra tillgångsslag som det saknas tillgänglig data för. För mer information kring hur Aktie-Ansvar definierat sin hållbara investering, vänligen se Aktie-Ansvars ”Policy för ansvarsfulla investeringar” eller ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” i förköpsinformationen (fondens informationsbroschyr).

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Aktie-Ansvar Avkastningsfond främjar både miljörelaterade och sociala egenskaper genom att tillämpa sektorbaserad samt normbaserad exkludering, beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och efterleva praxis för god styrning. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper som överensstämmer med Aktie-Ansvars hållbarhetsmål varpå ett antal indikatorer beaktas och kontrolleras för att tillförsäkra att dessa egenskaper uppfylls. Dessa är sektor och normbaserade exkluderingskriterier, negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsbetyg från extern leverantör. För en mer detaljerad lista av hållbara egenskaper och de indikatorer som beaktas i förvaltning, screening och rapportering för respektive egenskap, vänligen se ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” i förköpsinformationen (fondens informationsbroschyr).

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden övervakas genom kontinuerlig uppföljning av investeringar. Efterlevnad av andelen hållbara investeringar säkerställs genom förvaltningens analys som inkluderar ett avgörande om en investering är förenlig med FN:s Globala Mål (UNSDG) som kopplats till Aktie-Ansvars hållbarhetsmål. Förvaltaren använder sig av en UNSDG-screening som baseras på en tredjepartsbedömning där investeringsobjekt antingen anses vara mycket oförenliga, oförenliga, neutrala, förenliga eller mycket förenliga. Även funktionen för riskkontroll följer kontinuerligt upp efterlevnaden av andelen hållbara investeringar.

Efterlevnad av fondbolagets exkluderingskriterier säkerställs, såväl av fondförvaltare som riskkontrollfunktionen, genom screening av samtliga bolag både vid investeringsbeslut och regelbundet under innehavstiden.

Aktie-Ansvar använder vidare ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de huvudsakliga negativa konsekvenserna av fondens investeringar. En redovisning av uppföljningen lämnas i avsnittet ”Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer” samt i fondens årsberättelse.

 

Metoder

Som komplement till den fundamentala analys som görs av fondförvaltaren använder sig Aktie-Ansvar av data från externa dataleverantörer som stöd vid screening av fondens investeringar samt vid övervakning av indikatorerna.

I de fall bolag saknar data ska fondförvaltaren basera sin analys på information direkt från bolagen, alternativt med hjälp av analyser från externa aktörer. Fondförvaltaren förhåller sig till relevant data i den löpande förvaltningen av fonden.

Genom Aktie-Ansvars ägarengagemang finns möjlighet för fondförvaltaren att aktivt påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning. Mer information om hur Aktie-Ansvar använder aktieägarengagemang för att påverka bolags hållbarhetsarbete finns under rubriken ”Strategier för engagemang” nedan.

 

Datakällor och databehandling

Aktie-Ansvar använder data från MSCI för att säkerställa att fonden följer interna sektor- och normbaserade exkluderingskriterier och Bloomberg för uppgifter om bolags huvudsakliga negativa konsekvenser. För att säkerställa kvaliteten av datan används dessa erkända och erfarna dataleverantörer som är transparanta med sina datakällor. Information om portföljbolagens exponering mot exkluderade aktiviteter eller verksamheter inhämtas även från publik information från bolagen eller via dialog med bolagen. Information om överträdelser av de normer Aktie-Ansvar åtagit sig att följa kan även inhämtas från media, intresseorganisationer eller via dialog med bolagen. Vid avsaknad av tillförlitlig data kan estimeringar eller proxy komma att användas.

 

Begränsningar för metoder och data

Aktie-Ansvar förlitar sig på riktigheten av den data som tillhandahålls av de externa dataleverantörer som valts ut enligt ovan. Vid tveksamheter har fondförvaltaren möjlighet att direkt integrera med investeringsobjekt för att försäkra sig om att data är korrekt. Användande av data från tredje part påverkar således inte om fondens miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

 

Due diligence

Aktie-Ansvar har rutiner för due diligence i syfte att säkerställa att hållbarhetsrelaterade gränsvärden och krav uppfylls inför ett investeringsbeslut. Fundamental analys är fondbolagets centrala verktyg för due diligence där bland annat investeringars miljömässiga och sociala egenskaper analyseras inkluderat kontroll av att investeringsobjekts efterlevnad av praxis för god styrning. Läs mer under rubriken ”Investeringsstrategi”.

Vid investeringsbeslut ska förvaltaren, som ett led i investeringsprocessen, analysera investeringsobjekt utifrån ett internt, externt och kvalitativt perspektiv.

Internt perspektiv

Den interna analysen innefattar att förhålla sig till portföljens totala huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och hur enskilda investeringsbeslut inverkar på de samlade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en fonds investeringar utgör. Detta görs genom att förvaltaren löpande håller sig uppdaterad på sina portföljers negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och analysera effekten som investeringsbesluten får på dessa.

Externt perspektiv

Den externa analysen syftar till att jämföra de mest relevanta indikatorerna gällande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer av ett investeringsbeslut med andra investeringsalternativ allt annat lika. Genom detta kan förvaltaren få en uppfattning om hur nivåerna av negativa konsekvenser för tilltänkt investering förhåller sig till annars likvärdiga alternativ. Förvaltaren ska uppmärksamma förbättringsmöjligheter hos investeringsobjektet som kan beaktas i framtida engagemang och om två investeringsalternativ annars är likvärdiga ska det med lägst nivå av relevanta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer premieras.

Kvalitativ analys

Den kvalitativa analysen innebär en fristående bedömning av nivån på ett investeringsobjekts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förhållande till bransch, sektor och andra relevanta omständigheter. Denna analys innefattar även en bedömning av hur sannolikt det är att de identifierade huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer realiseras samt deras allvarlighetsgrad, inkluderat deras potentiellt oåterkalleliga karaktär.

Vad som ligger till grund för analysen avgörs i det enskilda fallet som en del av förvaltarens fundamentala analys. Om förvaltarens analys är att investeringsobjektets indikatorer är högre än nödvändigt ska förvaltaren i första hand bedöma möjligheten att påverka investeringsobjektet i en positiv riktning genom engagemang.

 

Strategier för engagemang

Genom Aktie-Ansvars ägarengagemang finns möjlighet för fondförvaltaren att aktivt påverka bolag i en mer hållbar riktning. Om fondförvaltaren mottar en eller flera indikationer om att ett bolag överträtt någon av de normbaserade principer som Aktie-Ansvar åtagit sig att följa, ökat omsättningen i exkluderade aktiviteter eller avsevärt ökat sina huvudsakliga negativa konsekvenser kan fondförvaltaren initiera en dialog med det berörda bolaget för att undersöka anledningen bakom händelsen eller förändringen. I vissa fall kan Aktie-Ansvar kräva en åtgärdsplan från bolaget. Om åtgärdsplanen inte bedöms vara tillfredsställande och om dialog inte ger resultat kan Aktie-Ansvar fatta beslut om att sälja innehavet. För mer information, vänligen se Aktie-Ansvars ”Riktlinje för aktivt ägaransvar”.

 

Den 1 januari 2024.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.