HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR /HUVUDSAKLIGA NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR HÅLLBARHETSFAKTORER

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer


Finansmarknadsaktör Aktie-Ansvar Aktiebolag, 5493007GSVAJK4ZN2V33

Sammanfattning

Aktie-Ansvar Aktiebolag, 5493007GSVAJK4ZN2V33 beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Aktie-Ansvar Aktiebolag och dess dotterbolag, nämligen Aktie-Ansvar Avkastningsfond, Aktie-Ansvar Europa, Aktie-Ansvar Sverige, Aktie-Ansvar Räntestrategi, Aktie-Ansvar Total och Aktie-Ansvar Saxxum.

Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till den 31 december 2022.

Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

Indikator på negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Mått

Konsekvenser 2022

KLIMATRELATERADE INDIKATORER OCH ANDRA MILJÖRELATERADE INDIKATORER

Utsläpp av växthusgaser

1.

Utsläpp av växthusgaser

Scope 1-växthusgasutsläpp

 3 761,01

Scope 2-växthusgasutsläpp

 2 606,90

Scope 3-växthusgasutsläpp

 116 359,67

Sammanlagda utsläpp av växthusgaser

 122 727,88

2.

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

 436,85

3.

Investeringsobjektets växthusgasintensitet

Investeringsobjektets växthusgasintensitet

 676,38

4.

Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen

Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen

 0,70%

5.

Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor

 71,65%

6.

Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro i intäkter från investeringsobjekt, per sektor med stor klimatpåverkan

NACE-kod A (Jordbruk, Skogsbruk och

Fiske): N/A

 

NACE Code B (Gruvor och Stenbrytning): 1,14

 

NACE-kod C (Tillverkning): 0,43

 

NACE-kod D (El, Gas, Ånga och Luftkonditionering): 6,01

 

NACE-kod E (Vattenförsörjning, Avlopp, Avfallshantering och Saneringsaktiviteter): N/A

 

NACE-kod F (Konstruktion): 0,23

 

NACE-kod G (Grossist- och Detaljhandel, Reparation av motorfordon och motorcyklar): 0,08

 

NACE-kod H (Transport och Lagring): 0,70

 

NACE-kod L (Fastighetsverksamhet): 148,36

Biologisk mångfald

7.

Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt

 0,02%

Vatten

8.

Utsläpp till vatten

Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

 1,34

Avfall

9.

Farligt avfall och radioaktivt avfall

Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt

 2,03

INDIKATORER FÖR SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONALFRÅGOR, RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT FRÅGOR RÖRANDE BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUTOR

Sociala förhållanden och personalfrågor

10.

Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 0,03%

11.

Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 9,81%

12.

Ojusterad löneklyfta mellan könen

Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt

 8,80%

13.

Jämnare könsfördelning i styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i investeringsobjekt, uttryckt i procentandel av samtliga styrelseledamöter

 39,51%

14.

Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen

 0,00%

Indikatorer som gäller för investeringar i statliga och överstatliga enheter

Miljö

15.

Växthusgasintensitet

Investeringsobjektens växthusgasintensitet

 250,70

Sociala aspekter

16.

Investeringsobjektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, Förenta nationernas principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.

 Absoluta tal: 2

 

Relativa tal:

10,53%

Indikatorer som gäller för investeringar i fastigheter

Fossila bränslen

17.

Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter

Andel av investeringar i fastigheter som är involverade i utvinning, lagring, transport eller tillverkning av fossila bränslen

 N/A

Energieffektivitet

18.

Exponering mot energieffektiva fastigheter

Andel av investeringar i energieffektiva fastigheter

 N/A

Andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ytterligare klimat- och miljörelaterade indikatorer

Utsläpp

4.

Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i investeringsobjekt utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp som syftar till att anpassa sig till Parisavtalet

 22,49%

Andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ytterligare indikatorer för sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor

Mänskliga rättigheter

9.

Ingen policy för mänskliga rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en policy för mänskliga rättigheter

 2,33%

 

Vidtagna åtgärder samt planerade åtgärder och mål för nästa referensperiod

Under referensperioden har huvudsakliga negativa konsekvenser beaktats övergripande som del av den fundamentala analys som Aktie-Ansvars förvaltning bygger på.

 

Under referensperioden har huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inkorporerats i investeringsbeslut med ambitionen att sänka den totala omfattningen av de negativa konsekvenserna av Aktie-Ansvars investeringar. Nya förhållningssätt och strategier har utvecklats för att ge huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer en tydligare och mer framträdande roll i våra investeringsbeslut, exempelvis genom att premiera investeringar med lägre negativa inverkan på hållbarhetsfaktorer.

 

Planerade åtgärder för nästa referensperiod inkluderar att fortsätta utveckla strategier för att sänka de huvudsakliga negativa konsekvenserna av våra investeringar. Aktie-Ansvar planerar att tydligare inkorporera dessa i vår röstning och engagemang med investeringsobjekt, utvärdera datakällor och utveckla våra strategier för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer där data är svårtillgänglig.

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer har arbetats fram av förvaltningen som en naturlig del av den fundamentala analys som genomförs i processen för investeringsbeslut.

 

Ansvaret för tillämpning och utveckling av strategier återfinns hos förvaltningen som en del av den fundamentala analysen i processen för investeringsbeslut avseende nuvarande samt potentiella investeringsobjekt. Ambitionen är att sänka de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer över tid. Aktie-Ansvars kontrollfunktion utför löpande kontroller för att säkerställa att förvaltningen följer strategierna för de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer. Exempelvis tillämpar förvaltningen exkluderingskriterier i processen för investeringsbeslut.  

 

Vilka negativa konsekvenser som är mest relevanta i det enskilda fallet varierar mellan olika investeringsobjekt, beroende på faktorer som exempelvis aktuell marknad och verksamhetskategori. Som en del av den fundamentala analysen i processen för investeringsbeslut, genomför förvaltarna en helhetsanalys av investeringsobjektet, vilken inkluderar en identifiering av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer med störst relevans i det enskilda fallet. Helhetsanalysen inkluderar en intern, extern och kvalitativ analys av investeringsobjektet. Den fundamentala analysen i processen för investeringsbeslut innefattar också en bedömning av sannolikheten för att identifierade negativa konsekvenser förverkligas samt tillhörande allvarlighetsgrad, vilket löpande tas i beaktning. De valbara huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer som Aktie-Ansvar beaktar har valts i enlighet med Aktie-Ansvars värdegrund och övergripande hållbarhetsfokus. Förutom att beakta negativa konsekvenser i sin fundamentala analys tillämpar även Aktie-Ansvar exkluderingskriterier. Exkluderingskriterierna består av sektorbaserad exkludering såväl som normbaserad exkludering vilket systematiskt motverkar investering i verksamheter som bidrar till omfattande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Förvaltarna har tillika en löpande inverkan på investeringsobjekten genom dialog och röstning.

 

I dagsläget existerar inte full tillgänglighet på data, varken genom tredje parts leverantörer eller direkt hos företagen, särskilt syftande på företag utanför EU. Aktie-Ansvar utvärderar alternativen av dataleverantörer och interna strategier för att uppnå bästa möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet. Det föreligger en förväntan om att tillgängligheten avseende hållbarhetsdata kommer förbättras över tid.

 

De datakällor som används för att beakta de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer har hämtats från MSCI och Bloomberg. MSCI samlar in relevant data på bolagsnivå där möjligt. Gällande indirekta investeringar samarbetar MSCI med Lipper och FEFUNDINFO vilket exempelvis möjliggör expandering av fondpositioner och underliggande innehav. MSCI analyserar därefter bolagen i dessa innehav. Vikten anpassas efter bolagens position inom respektive fond och Aktie-Ansvars position i densamma.

Strategier för engagemang

Aktie-Ansvar har som ambition att vara en aktiv ägare i våra investeringsobjekt, detta inkluderar exempelvis dialog och utövande av rösträtt på ett sätt som tillvaratar fondandelägarnas gemensamma intressen. Aktie-Ansvar följer och utvärderar löpande relevanta företagshändelser genom publicerad information, extern analys, informationstjänster samt direktkontakt med bolag. Förvaltare deltar regelbundet i presentationer, kapitalmarknadsdagar och andra möten där möjlighet till dialog med bolag finns. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip deltaga i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav. Om det bedöms lämpligt samarbetar Aktie-Ansvar med andra aktieägare i olika frågor. Påverkansarbete kan exempelvis utföras via samarbeten i de organisationer som Aktie-Ansvar är engagerade i.

 

Genom ett aktivt ägarengagemang i löpande dialoger med investeringsobjekt har Aktie-Ansvar möjlighet att påverka verksamheter i en mer hållbar riktning. Vilka indikatorer som beaktas i strategier för engagemang avgörs i det enskilda fallet baserat på förvaltarens helhetsanalys av investeringsobjektets negativa konsekvenser. Som långsiktig investerare är det Aktie-Ansvars uppfattning att bolag som drivs ansvarsfullt och hållbart och kommer prestera bättre över tid. Hållbarhetsanalys, inklusive beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser, är därför en integrerad del av bolagsanalysen och vävs samman med den finansiella analysen. Om ingen minskning av huvudsakliga konsekvenser sker under mer än en rapporteringsperiod kommer strategierna utvärderas.

Hänvisningar till internationella standarder

Aktie-Ansvar beaktar ett antal uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering. Dessa är FN:s Principer om Ansvarsfulla Investeringar, UN Global Compacts Tio Principer och Globala mål och Net Zero Asset Managers Initiative.

 

Net Zero Asset Managers Initiative lanserades i december 2020 och innebär ett direkt åtagande för Aktie-Ansvar att vidta åtgärder för att anpassa vår förvaltning till Parisavtalet. De huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör utsläpp av växthusgaser, inklusive bolag som har egna initiativ för minskning av koldioxidutsläpp, är ett av de verktyg Aktie-Ansvar använder för att mäta anpassning till målen i Net Zero Asset Managers Initiative. Syftet är att nå utsläppsneutral förvaltning till 2050.

 

 30 juni 2023

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.