Kvanthedge i fokus

2018-09-10
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Aktie-Ansvar Kvanthedge, som under augusti hade en utmanande månad och sjönk med drygt 3 procent. Vi pratade kort med förvaltaren Björn Löfdahl för att se hur året har sett ut hittills och hur fonden är positionerad för tillfället.

Fonden inledde första halvåret bra men hade en utmanande månad i augusti. Berätta kort om året hittills.
Fonden utvecklades svagt positivt under det första halvåret. Under den turbulenta perioden i februari stod fonden emot bra och visade upp en stark avkastning. Volatilitetsportföljen utvecklades väl under årets första sex månader, särskilt under februari, vilket främst är kopplat till de långa positionerna i VIX-terminer.  Obligationsportföljen lyckades också leverera en positiv avkastning under den här perioden där framförallt den långa positionen i tyska statsobligationer bidrog.

Råvaruportföljen hade däremot ett tufft halvår, delvis på grund av politiska orsaker såsom sanktionerna mot Iran och Ryssland samt handelskriget mellan USA och Kina. Denna utveckling har fortsatt in i det andra halvåret, där portföljens långa positioner i basmetaller bidragit till nedgången. Samtidigt har valutaportföljen haft en mycket svag utveckling, något som delvis kan tillskrivas krisen i Turkiet. De långa positionerna i TRY (turkisk lira) och SEK har varit särskilt utsatta.


Hur är fonden positionerad just nu?

I stora drag ser exponeringen ut på följande vis: på aktiesidan är fonden lång Nederländerna och Japan mot Storbritannien och Australien. På räntesidan är fonden lång Tyskland och Kanada mot Japan och Storbritannien. Valutaportföljen är lång USD, SEK och TRY mot EUR och AUD. Råvaruportföljen är lång i basmetaller mot bl.a. soja och kaffe. Vi har en lång nettoposition i såväl aktier som obligationer.

Fondens strategier är konstruerade för att prestera bra i de flesta marknadsklimat. Det är emellertid naturligt att någon strategi ibland kan drabbas av marknadschocker, vilket kan ge en tillfällig svacka i värdeutvecklingen. Det är mycket svårt att förutsäga när dessa inträffar, men fonden har en historik av att snabbt återta förlorad mark. Sedan starten 2010 har fonden uppvisat en fin riskjusterad avkastning, och vi arbetar målmedvetet för att detta skall gälla även framgent.


Om fonden

Aktie-Ansvar Kvanthedge är en dagligt handlad hedgefond som styrs av en kvantitativ och systematisk förvaltningsmodell. Modellen har tagits fram i syfte att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tid med en geografisk spridning över hela världen. Dessutom sker även spridning mellan olika tillgångsslag, såsom räntor, aktier, valutor och råvaror. Fonden har möjlighet att skapa avkastning både i nedåt- och uppåtgående marknader. Fokus ligger på att ha en låg samvariation med utvecklingen av traditionella ränte- och aktiefonder över tid.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.