Till startsidan
Meny


VÅR RÄNTEFÖRVALTNING

Aktiv förvaltning,
ansvarsfulla investeringar

"Grundpelaren i förvaltningsfilosofin är vår övertygelse att fundamentala faktorer är avgörande för avkastningen på räntemarknaderna såväl vad gäller stats- och bostadsobligationer som företagsobligationer. Med fundamentala faktorer menar vi såval makro- som mikroekonomiska faktorer som påverkar ekonomins funktionssätt. Till fundamentala faktorer hör såklart även förhållandena i de enskilda företagen."

Maria Ljungqvist 
Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum

AKTIE-ANSVAR RÄNTESTRATEGI

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en aktivt förvaltad, flexibel räntefond med en tydlig hållbar och etisk profil i riskklass 3. Fonden ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare. 

AKTIE-ANSVAR AVKASTNINGSFOND

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med en tydlig hållbar och etisk profil i riskklass 2. Fonden söker bästa möjliga avkastning till ett begränsat risktagande med hänsyn tagen till krav på likviditet. 

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.