Vad kan du förvänta dig?

Vår ränteförvaltning

Ränteförvaltning är en central del av Aktie-Ansvars utbud och sedan 2016 är Maria Ljungqvist ansvarig förvaltare. Det omfattar våra två räntefonder, Räntestrategi, som startade i slutet av juni, och Avkastningsfonden. Vi är en fokuserad och spetsig organisation där vårt förvaltarteam erbjuder varandra ett bra utbyte av information och analyser utifrån deras olika perspektiv beroende på om de placerar i aktier, räntebärande eller i annan exponering.

Maria Ljungqvist har 26 års erfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar och de senaste sex åren som portföljförvaltare. Maria har erfarenhet från finansdepartementet där hon tidigare arbetade i fem år. Sedan hösten 2020 är Maria även portföljförvaltare och ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.
 
Läs mer i intervjun med Maria »

FÖRVALTARE

Maria Ljungqvist

Vad utmärker våra räntefonder?                                                      

 

 

 

  • En aktivt förvaltad flexibel räntefond i riskklass 3 med fokus på god riskjusterad avkastning.

  • Kan anpassa investeringsstrategin över tid efter rådande marknadsförhållande och kan investera i hög och låg kreditrisk med långa eller korta löptider i Norden och globalt.

  • Ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare.

  • ESG-perspektiv i obligationsvalen.                                                      

 

 

 

  • En aktivt förvaltad räntefond i riskklass 2 som har kort ränteduration.

  • Söker bästa möjliga avkastning till ett begränsat risktagande med hänsyn tagen till krav på likviditet.

  • Minst 75% av fondens innehav ska vara placerat i kreditkvalitet som motsvarar Investment Grade och innehav ska ha en kreditkvalitet som bedöms motsvara lägst BB-.

  • ESG-perspektiv i obligationsvalen.

DOKUMENT

Ta del av av fondernas senaste månadsrapporter samt Marias strategirapporter.


Intervju med Maria Ljungqvist

Vad kan en sparare förvänta sig av ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar?

– Du kan förvänta dig olika saker beroende på vilken av våra räntefonder du placerar i. Vi har två olika räntefonder som fyller olika behov. Förvaltningen av båda två utgår från samma filosofi och metodik, men de har olika risknivå och olika bredd på mandaten.

Den ena fonden, Räntestrategi, har ett brett placeringsmandat vad gäller geografi, kreditkvalitet och duration. Fonden har möjlighet att placera globalt, men fonden investerar dock till minst 30% i bolag som har verksamhet eller säte i Norden. Till skillnad från Avkastningsfonden får Räntestrategi använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning. Avkastningsfonden har en mer försiktig riskprofil när det kommer till kreditkvalitet och duration. Avkastningsfonden investerar enbart i tillgångar utgivna i svenska kronor och har ett snävare geografiskt placeringsunivers.

Om du investerar i Räntestrategi kan du förvänta dig högre avkastning över tid än i Avkastningsfonden, men risknivån i Räntestrategi kan från tid till annan vara betydligt högre än i Avkastningsfonden och Räntestrategi kan därför svänga mer. Du behöver alltså ha en längre placeringshorisont eller högre risktolerans för att investera i Räntestrategi.


”Sedan kan du som sparare förstås förvänta dig en förvaltning som bygger på företagets långa tradition av ansvarsfulla investeringar.”

Vad kännetecknar ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar?

– När det gäller förvaltning av stats- och bostadsobligationer utgår vi från en bred omvärldsanalys med makroekonomiska förhållanden och centralbankers agerande i fokus. När det kommer till förvaltning av företagsobligationer tillkommer även en fundamental kreditanalys av de företag vi investerar i. På Aktie-Ansvar knyter vi ihop denna del med den breda omvärldsbilden som vi lägger minst lika stor vikt vid.


”Det passar mig bra, jag har en bakgrund som makroekonom och strateg och har jobbat både inom den privata sektorn och på regeringskansliet.”Jag ser det som en stor fördel att vi som är förvaltare av Aktie-Ansvars olika fonder har ett bra och nära utbyte av information och tankar utifrån våra olika perspektiv beroende på om vi placerar i aktier, räntebärande eller i annan exponering. Jag har tidigare jobbat i stora kapitalförvaltningsorganisationer och jag ser här på Aktie-Ansvar fördelen med en lite mindre, fokuserad organisation.

Berätta kort om din förvaltningsfilosofi?

– Grundpelaren i förvaltningsfilosofin är vår övertygelse att fundamentala faktorer är avgörande för avkastningen på räntemarknaderna såväl vad gäller stats- och bostadsobligationer som företagsobligationer. Med fundamentala faktorer menar vi makroekonomiska faktorer, tex BNP-tillväxt, inflation, kredittillväxt, sparande, men också mikroekonomiska faktorer som påverkar ekonomins funktionssätt, t ex regelverk och liknande. Till fundamentala faktorer hör såklart även förhållandena i de enskilda företagen.

Hur ser framtidsutsikterna ut på räntemarknaden nu?

– Statsobligationsräntorna är ju allmänt fortsatt låga, vilket utan inblandning från centralbanker skulle kunna betytt försiktighet hos investerarna, men efter stormen i första kvartalet får man ändå säga att andra och tredje kvartalet hittills präglats av en god riskaptit eftersom kreditspreadarna minskat dramatiskt. Med nuvarande kreditspreadar tycker jag faktiskt inte att företagsobligationer som tillgångsslag ser jättebilligt ut längre. Dessutom tror jag att hösten kan bli litet stökigare med en pandemi som kanske utvecklas åt ett sämre håll ett tag och ett presidentval i USA med uppskruvat tonläge. Det skulle i så fall inte gynna risktillgångar.

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Var kan du handla fonderna?

GARANTUM • AKTIE-ANSVAR • SWEDBANK • AVANZA • NORDNET

Se www.aktieansvar.se för fler samarbetspartners.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.