Marknadskommentar gällande Avkastningsfonden

2018-11-30
När vi summerar november kan vi konstatera att det är den svagaste månaden för fonden sedan oktober 2015. Vi fångade fondens ansvariga förvaltare, Maria Ljungqvist, för att höra vad det är som har påverkat utvecklingen under perioden.


Redan i oktober såg vi att kreditspreadarna ökade på den svenska marknaden, något som accelererade ytterligare under november. I Europa och i USA har kreditspreadarna ökat markant under hela året medan den svenska kreditmarknaden fram till förra månadsskiftet hade klarat sig betydligt bättre. De svenska kreditspreadarna var inte väsentligt högre för en månad sedan jämfört med årsskiftet.

I november såg vi dock en kraftfull anpassning av prissättningen på den svenska marknaden relativt euro-marknaden. Att den nya anpassade prissättningen på den svenska marknaden i förhållande till euro-marknaden skedde i en miljö med ökad osäkerhet och minskad riskaptit på de finansiella marknaderna generellt, gjorde att det blev extra stökigt. En trigger för den nya prissättningen mot euro-marknaden var Castellums första emission i euro som skedde i mitten av november. När emissionsspreaden räknades om till SEK hamnade den bra mycket över den kreditspread där SEK-obligationerna handlat. Den efterföljande nya prissättning av Castellums SEK-obligationer som då skedde spred sig vidare till andra delar av den svenska företagsobligationsmarknaden.


Med stigande kreditspreadar har det varit negativt för fonden att ha en kreditexponering i november. Vi har dock lyckats begränsa den negativa effekten på fonden i hög grad genom att ha haft korta löptider. Detta på grund av att vi såg en risk för ökade kreditspreadar. Att vi har haft korta löptider begränsar känsligheten för spreadrörelser.

Den genomsnittliga spreaddurationen låg vid månadsskiftet oktober/november på beskedliga 1,5. Fonden har även haft obligationsförfall i höst samt kommer att ha en hel del förfall innan årsskifte. Det finns således en god möjlighet att dessa förfall, om vi finner det lämpligt, kommer att kunna återinvesteras till breda kreditspreadar. Fonden har redan dragit nytta av kombinationen av förfall och marknadsutveckling genom att vara med i ett par emissioner och därmed har fondens spreadduration nu ökats något.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.