Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, en mixfond som ingen annan

2018-11-24
Mixfonder har snabbt växt fram som en av de populäraste fondkategorierna på den svenska marknaden där endast den mest traditionella, aktiefonder, är större. Hela ¼ av våra fondbesparingar ligger placerade i mixfonder och hittills i år har närmare hälften av det totala inflödet gått dit. Trots att det finns många fonder samlade i kategorin så kan de skilja sig åt rejält.


– Vi startade Saxxum Aktiv 2013 då vi ansåg att det saknades en snabbfotad global mixfond på marknaden berättar Carl Bergenstråhle på Aktie-Ansvar. Saxxum Aktiv är en global mixfond som har unika möjligheter och inte begränsas till svenska aktier och räntor. En sådan möjlighet är att vi köper så kallade EFT:er (börshandlade fonder) och kan på så vis få en global aktie- och ränteexponering.

Vad som utmärker en mixfond går att härleda från namnet – en mix av olika tillgångar. De flesta mixfonder på den svenska marknaden går mellan svenska aktier och svenska räntepapper.

I Saxxum Aktivs fall får man en blandning av aktier, räntor, råvaror och valutor exponerat mot den globala marknaden.


Det är förvaltarens uppgift att från tid till annan avgöra hur stor andel av de olika tillgångarna fonden ska ha.

 – Vi särskiljer oss från traditionella mixfonder på en del punkter. Priset är en, för närvarande är Saxxum Aktiv lägre prisad än snittet på marknaden. Men det är i förvaltningen vi skiljer oss mest från våra kollegor. Vår möjlighet att ta positioner globalt gör att vi inte är begränsade till Sverige där det kan bli svårt att skapa avkastning i en miljö med negativa räntor samt en orolig aktiemarknad. Saxxum Aktiv steg i oktober, när de flesta övriga mixfonder sjönk, de beror på att vi förvaltar fonden annorlunda.

Sedan juli 2015 är Peder Du Rietz ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Sedan Peder tog över förvaltningen har fonden avkastat närmare 11%. Världsindex är endast något bättre, men till en klart högre risk.
 

– Grunden till den strategiska allokeringen, eller kärnportföljen, är prognoser på långsiktig riskjusterad avkastning. Detta kompletteras med förväntningarna på utvecklingen på kort sikt (1 år eller kortare). Det är även viktigt att tillgångarna i portföljen kompletterar varandra så att portföljen blir robust. När portföljen sätts samman används kvantitativa såväl som kvalitativa metoder. Scenarioanalys är ett viktigt inslag. Exempelvis är det i normalfallet inte optimalt att kombinera aktier och företagsobligationer då risk och avkastning i dessa två tillgångsslag styrs av liknande fundamentala faktorer, berättar Peder.

– Fonden har legat mer eller mindre defensivt positionerad sedan slutet av 2015. Anledningen till detta har främst varit att värderingarna på risktillgångar har varit höga, samtidigt som risken för makroekonomiska chocker har varit högre än normalt. Detta har gjort att portföljen generellt har presterat bättre när det har varit oroligt på finansmarknaderna. Så kommer dock inte alltid att vara fallet. Om aktier bedöms kunna ge hög avkastning kommer fonden primärt att äga aktier. 2018 har varit ett hyfsat år för Saxxum. Vår negativa vy på den svenska kronan har haft ett stort bidrag till avkastningen.

Hur ligger ni positionerad inför 2019?
– Saxxum ligger defensivt positionerad. Dock inte lika defensivt som under oktober och november i år. Många risktillgångar är fortfarande inte attraktiva ur ett längre perspektiv. Den amerikanska börsen, som är världens största, förväntas inte ge någon avkastning de kommande 10 åren, trots nedgången på ca 10 procent sedan toppen.

Hittills i år har Saxxum Aktiv stigit närmare 4%, samtidigt som både den svenska börsen (OMSX30) och världsindex har backat.

Varför ska jag som kund ha en mixfond som en del i mitt sparande?
– Det är alltid bra att ta diskussionen med sin rådgivare innan man gör en förändring. Men Saxxum Aktiv passar den sparare som inte vill försöka tajma marknaden själv. Vi gör jobbet och har stor andel aktier när börsen är relativt lågt värderad, samt låg andel aktier när börsen är relativt högt värderad. Jag tycker man ska se Saxxum Aktiv som en basplatta i portföljen, avslutar Carl Bergenstråhle.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.