Utdelning Aktie-Ansvar Sverige andelsklass B

2018-04-18
Den 14 mars beslutade styrelsen i Aktie-Ansvar AB att utdelning i Aktie-Ansvar Sverige B kommer att uppgå till 4 %. För andelsägare i fonden så avskildes utdelningen från innehavet den 13 april 2018.

Per utdelningsdagen så påverkades utvecklingen i Aktie-Ansvar Sverige B negativt (då andelsägare av fonden erhåller utdelningen i form av återinvesterade andelar alternativt utbetalt till konto) och skillnaden i avkastningen mellan andelsklasserna är således storleken på utdelningen då Aktie-Ansvar Sverige A är icke utdelande.

Vad skiljer Aktie-Ansvar Sverige A och Aktie-Ansvar Sverige B åt?

Aktie-Ansvar Sverige Andelsklass A
Riktar sig mot privatsparare. Fonden är icke utdelande. Minsta investeringsbelopp i denna andelsklass är 500 kronor.

Aktie-Ansvar Sverige Andelsklass B
Riktar sig mot institutionella investerare. Andelsklassen är utdelande och kommer lämna årlig utdelning till fondandelsägarna. Minsta investeringsbelopp i denna andelsklass är 100 000 kronor.  

Har du frågor avseende utdelningen, vänligen kontakta oss via telefon 08-588 811 00 eller via e-post info@aktieansvar.se

Vänliga hälsningar,
Vännerna på Aktie-Ansvar

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.