Graal Offensiv går över till daglig handel

2019-04-01
Den 1/4 2019 ändras fondbestämmelserna för Graal Offensiv. Nedan framgår i korthet de väsentliga förändringar inom fonden.

                             

Bakgrund och syfte

Aktie-Ansvar Graal Offensiv har fram till idag varit en så kallad specialmatarfond som placerar i fondandelar i specialfonden Aktie-Ansvar Graal. Fonden använder sig av belåning för att uppnå en så kallad hävstångseffekt. En gång per månad justerar Graal Offensiv sin belåning och vid normaltillfälle ska fonden ha en belåning som motsvarar 100% av fondens värde.

Syftet är att gå från att vara en specialmatarfond som belånar sig (för varje investerad krona i fonden upptogs ett banklån på motsvarande belopp för att på så sätt nå det dubbla utfallet, såväl positivt som negativt) till att vara en specialfond som använder sig av värdepapperslån (värdepapper i fonden används som säkerhet för att ta lån för att nå ett högre utfall). På detta sätt kan fonden nå en hävstång på ett billigare sätt, då värdepapperslån har en lägre kostnad än ett banklån. Graal Offensiv kommer kunna ha möjligheten att uppnå tre gånger så hög exponering mot marknaden både i det långa (ägda aktier) samt det korta (belånade aktier) aktiebenet.


Vad innebär förändringarna?

Aktie-Ansvar Graal Offensiv kommer framöver att placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fondens placerings-inriktning kommer att avvika från det som gäller för värdepappersfonder:

  • Fonden har möjlighet att investera i derivat¬instrument förutsatt att den sammanlagda exponeringen i derivatinstrument uppgår till högst 250 procent av fondförmögenheten.
  • Fonden får ta upp penninglån i syfte att uppnå en ökad hävstångseffekt och avkastning.
  • Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande 70 procent av fondförmögenheten.
  • Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en och samma emittent i ett fall som motsvarar högst 30 procent samt ett till tre fall som motsvarar högst 15 procent av fondens värde. Fonden skall alltid beakta att tillgångarna placerar på ett väl diversifierat sätt med iakttagande av principen om riskspridning.
  • Fonden tillämpar en högsta förvaltningsavgift på 1,8 procent per år och en rörlig avgift om 20 procent enligt evig high watermark (avgift tas endast ut om fonden noterar en ny högsta nivå där resultatet flyttas över kalenderår).


Mot bakgrund av dessa förhållanden har Graal Offensiv möjlighet att ta större risker än vad ordinära aktiefonder och andra värdepappers¬fonder gör. Fondens placeringar skall till minst 50 procent ske på den svenska marknaden. Fonden kommer att handlas dagligen. För samtliga förändringar samt avvikelser från det som gäller för värdepappersfonder så hänvisar vi till de nya fondbestämmelserna som finns i informationsbroschyren under Investera -dokument.


Hur påverkar ändringarna fondens risk och avkastning?

En konsekvens av förändringarna är att risken i fonden kommer att öka. Idag motsvarar Graal Offensiv en 4 på riskskalan med en volatilitet (hur avkastningen varierar över tiden) om runt 5%. Med förändringarna kommer fonden befinna sig mellan 5 och 6 på riskskalan med en volatilitet om runt 10-15%. En högre volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt en möjlighet till högre avkastning.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.