Fokus: Saxxum Aktiv

2017-10-05
Vår globala mixfond Saxxum Aktiv har utvecklats negativt sedan sommaren. Då fonden är global finns förklaringen i bland annat en den svenska kronan stärkts mot andra valutor på senare tid. Vi ställde tre snabba frågor till förvaltaren Peder som berättar hur fonden är positionerad, samt vad han tror om framtiden.

 

Saxxum Aktiv har backat sedan midsommar. Vad har gått emot i fonden?

Fram till midsommar steg de flesta av innehaven i värde i lokal valuta, samtidigt som den svenska kronan gick sidledes – den stärktes mot dollarn med försvagades mot de flesta andra valutor. Efter midsommar har utvecklingen för innehaven varit lite blandad i lokal valuta och kronan har stärkts ganska mycket. Framför allt mot dollarn, men även mot Euron och andra valutor. Saxxums obligationsportfölj har varit hedgad mot dollarn under perioden (där dollarn utgör merparten av exponeringen). Däremot har portföljen av risktillgångar (aktier, obligationer i tillväxtmarknader och guld) inte varit hedgad mot valutarörelser vilket bidragit till en negativ utveckling. Utgångspunkten i förvaltningen är att valutaexponeringar inte hedgas om inte valutan kan anses vara klart under- eller övervärderad.

 

Hur är fonden positionerad just nu?

Saxxums aktieandel är alltjämt låg på 36 procent. Utöver detta använder fonden lite indexderivat för att kortsiktigt förändra exponeringen. Olika obligationer utgör 42 procent där amerikanska långa statsobligationer utgör 17 procent. De andra större posterna är statsobligationer i tillväxtmarknader och korta företagskrediter. Fonden har även 10 procent placerat i fysiskt guld. Nuvarande tillgångsmix gör att Saxxum i skrivande stund kan klassas som en så kallad allvädersportfölj, det vill säga en portfölj som bör klara sig ganska bra i de flesta marknadsklimat. Fonden kommer dock sannolikt att underprestera sitt jämförelseindex om aktiemarknaden utvecklas starkt. 

Saxxum tog av dollarhedgen i obligationsportföljen i slutet av september när dollarn handlades en bit under 8 mot kronan. I det läget hade dollarn försvagats nästan 13 procent sedan årsskiftet och 15 procent sedan toppen i december. Bedömningen är att dollarförsvagningen har gått lite väl snabbt och att dollarn kommer att stärkas fram tills slutet av året. Dessutom kostar det att hedga dollarrisken. Fram tills årsskiftet hade den kostnaden varit ca en halv procent. Detta medför att fonden nu är mer känslig för valutarörelser än tidigare (vilket sedan dess varit gynnsamt).

 

Hur ser det ut framöver? Framtidsutsikter?

Vi befinner oss i slutskedet av den här börscykeln. Kortsiktigt är många börser överköpta – stockholmsbörsen har per den femte oktober exempelvis stigit fjorton dagar i rad. Som tidigare nämnts bör dollarn fortsätta stärkas de kommande månaderna. Även guldet ser ut att närma sig en vändpunkt efter en svag utveckling sedan början av september. Detsamma gäller amerikanska långa statsobligationer. Med det sagt är kanske inte börsuppgången helt klar för den här gången. Huvudscenariot är att aktiemarknaden kommer att avsluta året med en uppgång i sedvanlig ordning.

 

I det lite längre perspektivet står vi fast vid att de flesta tillgångar är kraftigt övervärderade. Den höga värderingen motiveras ofta med att räntorna är så låga. Problemet med det resonemanget är dock att om räntorna är låga för att tillväxten också är låg, tar dessa två faktorer ut varandra i värderingsmodellen. Detta gäller USA i synnerhet. Om däremot räntorna kan anses vara artificiellt låga som i Sverige och övriga Europa, går det att argumentera för att en högre värdering är motiverad. Hur mycket högre beror helt på hur länge den artificiellt låga räntenivån kommer att bestå. Men i inget fall skulle ett lågt ränteläge permanent höja avkastningen på aktiemarknaden. Tvärtom. Efter att omvärderingen nu har skett så blir den framtida avkastningen på aktier tyvärr lägre. Den högre värderingen (lägre riskpremie) medför också att marknaden blir känsligare för olika typer av chocker. Och chocker kommer alltid, det är bara svårt att veta när.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.