Christer Tallbom uppdaterar om
Aktie-Ansvar Total

2021-02-10
Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad allokeringsfond som företrädelsevis investerar i Aktie-Ansvars fonder. Investeringsstrategin har sin utgångspunkt i Garantums övergripande makrosyn utifrån vilken aktie- och ränteexponeringen anpassas och förvaltas av chefsekonom Christer Tallbom & Måns Axelsson tillsammans med Garantums förvaltningsråd. Förvaltningen fokuserar på långsiktigt värdeskapande och lämpar sig väl för pensionssparande.


Produktblad »
Månadsrapport »

Ni förvaltar Aktie-Ansvar Totalt aktivt och anpassar aktie- och ränteexponeringen efter Garantums marknadsuppfattning. Hur ser portföljstrategin ut just nu?
– Vi har en betydligt gynnsammare inramning för världsekonomin i år jämfört med i fjol. I det korta perspektivet blir det fortsatt en dragkamp mellan smittspridning och hur snabbt utrullningen av vaccin kan ske. Det innebär i sin tur att risken för en slagigare utveckling är förhållandevis stor.

Med inte bara ett utan flera vaccin att tillgå anser vi dock att det nu finns en bortre gräns för marknaden att ta fasta på när vaccineringen blivit så omfattande att trycket på sjukvården sjunker. Då kommer också de tillväxthämmande restriktioner som införts under den andra vågen av pandemin att dras tillbaka. Då är vår bedömning att utsikterna är goda för en bred ekonomisk återhämtning, med en uppdämd efterfrågan i flera av de sektorer som påverkats mest negativt av restriktionerna.

Regeringsskiftet i USA innebär också en förbättrad överblickbarhet och stabilitet. Dessutom förväntas den nya administrationen genomdriva nya stora stimulanser. Även om marknaden har prisat in en signifikant förbättring av den ekonomiska aktiviteten, så bedömer vi att utvecklingen kan komma att bli ännu bättre.

Mot den här bakgrunden har vi viktat upp andelen aktier i förvaltningen.


Hur har ni valt att allokera Aktie-Ansvar Total nu?

– Andelen aktier uppgår till cirka 2/3 och ränteplaceringar ungefär till 20 procent. Resterande cirka 15 procent av fonden är investerade i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv som är en marknadsneutral blandfond.


Varför har ni valt den allokeringen?
– Vi har en positiv syn på den globala tillväxten vilket talar för en övervikt mot aktier. Vi bedömer även att vi kommer att se en tydligare sektorrotation där till exempel traditionell verkstadsindustri och banker kommer att gynnas. Även Aktie-Ansvar Europa tror vi kommer att kunna kapitalisera på en sådan rotation.


Aktie-Ansvar Sverige är största innehav. Varför är det en bra investering nu?
– Aktie-Ansvar Sverige har en inriktning som vi tycker passar bra in i vår marknadssyn, med en viss övervikt mot just banker och traditionell industri. Två sektorer som väntas gynnas av en breddad konjunkturåterhämtning. Vi bedömer dessutom att många av verkstadsbolagen blir de stora vinnarna i den globala gröna omställningen.


Vad kännetecknar Aktie-Ansvar Total?
– Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad fondportfölj av Aktie-Ansvars fondutbud utifrån Garantums marknadsuppfattning. Det betyder att den precis som de ingående fonderna har fokus på ansvarsfull förvaltning. 


Varför ser du den som ett bra sparalternativ?
– Den är ett bra alternativ för det långsiktiga sparandet. Fonden ger ett förhållande mellan potential och risk som passar placerare med en längre horisont. Den fungerar till exempel utmärkt som en bas i ett långsiktigt pensionssparande.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.