UNPRI

De sex UNPRI-principerna och hur vi arbetar med dem:

Integrera ESG i investeringsprocessen
Våra förvaltare följer portföljbolagen nära, det är en förutsättning för att hitta potentialen. I den processen är bolagens hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande vid investeringsbeslutet. Vi ser hur väl portföljbolagen följer miljömässiga-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter.


Vi ska vara aktiva ägare
I dialogen framförs ibland att mindre och medelstora fondbolag, i ett internationellt perspektiv, har en marginell möjlighet att påverka portföljbolagen. Vi på Aktie-Ansvar anser att kraften att påverka ligger i hur vi lyckas koordinera våra insatser samt hur vi lyfter fram dessa. På samma sätt som vi är aktiva förvaltare när det kommer till selekteringen i våra portföljbolag ska vi vara aktiva i dialogen kring att kontinuerligt förbättrad ESG i våra portföljbolag. 

Vi ska verka för en ökad öppenhet kring ESG i portföljbolagen
Idag rapporterar majoriteten av alla större bolag hur dom arbetar med ESG-frågor samtidigt som variablerna poängsätts i de analyssystem vi använder. På så sätt får vi en mätbarhet i varje kategori. Skulle ett portföljbolag sakna en hållbarhets­rapport arbetar vi för att få till stånd en sådan samtidigt som vi verkar för att få upp ESG-arbetet på agendan.

Öka medvetenheten kring PRI
Aktie-Ansvar har sedan starten 1965 uteslutit bolag, som omsätter 5 procent eller mer från alkohol, tobak, försvar, spel och pornografi. Vi är pionjärerna och nu fortsätter vi arbetet med att sprida betydelsen av att vara en hållbar aktör.

Samarbete
För att maximera det aktiva ägar­inflyt­andet är samarbete mellan fondbolagen viktigt. Aktie-Ansvars ambition är att, exempelvis genom Fondbolagens förening samt andra bransch­gemensamma forum, arbeta för ett överskridande samförstånd.

Vi ska redovisa vad vi gör
För att våra fondandelsägare, det vill säga alla ni kunder, ska kunna bedöma Aktie-Ansvars insatser ska vi årligen redovisa vad vi gjort. Det innefattar dialogerna vi haft med portföljbolagen inom ESG-frågor, hur scoringen i portföljbolagen utvecklats inom dom olika kategorierna samt hur långt vi kommit i ägarstyrnings- och samarbets-frågorna. Vår förhoppning är att en ökad transparens leder till en bättre förståelse för vårt arbete.

Vi hoppas att våra nuvarande och blivande kund känner ett förtroende för att Aktie-Ansvar kommer fortsätta leverera en bra riskjusterada avkastning, samtidigt som vi kontinuerligt påverkar bolagen vi investerar i.

Läs vår senaste Transparency Report »                                                                                          

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.