UNPRI

FNs principer för ansvarsfulla investeringar
År 2007 lanserade FN sex principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna utarbetades för att underlätta för investerare och deras kunder genom att systematisera arbetet med ansvarsfulla investeringar. UNPRI utgör en standard som kontinuerligt utvecklas. UNPRI fokuserar i huvudsak på miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter. Aktie-Ansvar styr förvaltningsarbetet i enlighet med UNPRI sedan 2016 genom Styrelsens policy för ansvarsfulla investeringar och VDs instruktioner för ansvarsfulla investeringar.

Princip 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls-, och bolagsstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
Aktie-Ansvar stöder utvecklingen av verktyg som kan underlätta för förvaltarna att beakta ESG aspekter i sitt arbete. Vd är aktiv medlem i Fondbolagens förening där frågor om ansvarsfulla investeringar behandlas. Dessutom har Aktie-Ansvar för utvalda fonder förbundit sig att fylla i Hållbarhetsprofilen, framtagen av SWESIF.

Aktie-Ansvar noterar när underlag saknas för att inkludera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter i investeringsanalysen och uppmärksammar bolagen och informationsleverantörerna om uppgifter som anses saknas.
Aktie-Ansvars investeringsinstruktion för ansvarsfulla investeringar innehåller en lista med för avkastningen potentiellt viktiga miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter som stöd för förvaltningsbesluten. En levande lista som utvecklas i takt med att utbudet av information, standard och förståelsen för frågorna ökar.

I Aktie-Ansvars Investeringsinstruktion för ansvarsfulla investeringar instrueras förvaltarna att i sin sedvanliga kommunikation till fondernas andelsägare även uppmärksamma engagemang relaterat till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter utöver den årliga UNPRI Transparancy rapporten

Princip 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls-, och bolagsstyrningsaspekter i vår ägarstyrningsprocess
I Aktie-Ansvars interna regler för användande av röster anges under vilka omständigheter rösträtter ska delegeras samt vilka kriterier ett bolag måste ha för att få rösta i Aktie-Ansvars ställe. Aktie-Ansvar kan även hantera mindre ägares rösträtter, för alla frågor så väl som miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter. Det är ett sätt att öka inflytandet och delta i utvecklingen av dessa frågor i marknaden.

Princip 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter hos de företag som vi placerar i
I Aktie-Ansvars investeringsinstruktion för ansvarsfulla investeringar instrueras förvaltarna att efterfråga information för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter i de fall de anser det saknas i bolagens regelbundna rapportering samt hos informationsleverantörer. Aktie-Ansvar har för avsikt att stödja initiativ hos andra ägare i frågor relaterade till ansvarsfulla investeringar.

Princip 4. Vi ska verka för att dessa principer följs i finansbranschen
Aktie-Ansvar har för avsikt att aktivt delta i lämpliga branschforum där frågor relaterade till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter diskuteras och standardförfarande fastställs.

Princip 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
Aktie-Ansvar har för avsikt att forma lämpliga samarbetsinitiativ med likasinnade förvaltare för att gemensamt kunna adressera relevanta frågor i relevanta forum.

Princip 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna
I Aktie-Ansvars investeringsinstruktion för ansvarsfulla investeringar framgår hur frågor gällande miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter är integrerade i investeringsprocessen. Rutiner för hur rösträtter delegeras eller förvaltas från mindre ägare står i Interna regler för hantering av rösträtter. Aktie-Ansvar har förbundit sig att göra den årliga UNPRI rapporteingen och att fylla i Hållbarhetsprofilen framtagen av SWESIF.

Läs vår senaste Transparency Report »       

                                                             

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.