Hållbarhet i ägararbetet

Under 2020 har Aktie-Ansvar tagit ytterligare steg i sitt arbete med ansvarsfulla och hållbara investeringar. Bolaget skrev under Global Compact och fick ansökan godkänd under 2020. AktieAnsvars policy för ansvarsfulla investeringar uppdaterades i enlighet därmed.

Vi har, såsom tidigare år, rapporterat till UNPRI, både övergripande för Aktie-Ansvar och fondspecifikt. Aktie-Ansvar har vidare arbetat aktivt med att identifiera hur Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (kallas ibland för disclosureförordningen eller SFDR från Sustainable Finance Disclosure Regulation) samt EU:s taxonomi (ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar) kommer att påverka oss och vilka åtgärder som är nödvändiga för att efterleva dessa.

Under 2020 har Aktie-Ansvar deltagit i 128 stycken bolagsmöten, flera möten med strateger/sektoranalytiker och vi har även deltagit vid ett flertal seminarier/utbildningar/kapitalmarknadsdagar kopplade till ansvarsfulla och hållbara investeringar för att höja vår egen kunskapsnivå och utbyta erfarenheter och tankar med andra aktörer i vår bransch.

Vi har drivit och driver ett löpande internt arbete med att bli ännu bättre på att integrera ESG-faktorer i våra egna investeringsanalyser, investeringsbeslut och i vår bolagsuppföljning. Vi har påbörjat ett arbete med förbättrad dokumentation av våra bedömningar och av annan relaterad information.


Fondbolaget har påverkat
Under 2020 skärpte vi ambitionen i vårt ägaransvar. Ett viktigt tillvägagångssätt för oss avseende att driva frågor relaterade till hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är att påverka bolag att utveckla sitt arbete inom detta område. Som ett led i detta deltar Aktie-Ansvar i bolagsstämmor i de bolag där fonderna är ägare till 1% eller mer samt i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms som viktiga utifrån andelsägarnas intressen eller Aktie-Ansvars värdegrund.

Flera företag bland dem som är investerbara för oss har tillfrågats om hur de förbereder sig avseende transparens och informationsgivning som följer av disclosureförordningen och EU:s taxonomi.

Vi har löpande återkopplat att ESG bör integreras i bolagsanalyser som är producerade av våra motparter och vi har arbetat för att data- och informationsleverantörer ska tillgängliggöra relevant ESGdata/information på de bolag vi är intresserade av.


Fonderna har valt
in
För fonden Aktie-Ansvar Sverige beslutades under 2020 att fr o m den 1 januari 2021 byta fondens jämförelseindex till SIX SRI Sweden Index. Detta index inkluderar utdelningar och är konstruerat för att återspegla utvecklingen för alla företag som är noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen, exklusive företag som inte uppfyller definierade standarder för sociala, miljömässiga och etiska kriterier där begreppen hållbarhet och företagens ansvar är centrala. ISS-ESG (ISS-Ethix) ansvarar för screeningprocessen av företagen i indexet. Jämförelseindexets exkluderingskriterier kan avvika från Fondbolagets analys och bedömning. Fram till 2020-12-31 var fondens jämförelseindex SIX PRX.

För fonden Aktie-Ansvar Europa beslutades under 2020 att fr o m den 1 januari 2021 byta fondens jämförelseindex till STOXX® Europe 600 ESG-X (SEK). Detta index inkluderar utdelningar och är baserat på STOXX® Europe 600-indexet vilket inkluderar 600 företag med stora, medelstora och små börsvärden i 17 länder i Europa: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. STOXX® Europe 600 ESG-X (SEK) utesluter företag som Sustainalytics anser vara icke-kompatibla baserat på Global Standards Screening, är involverade i kontroversiella vapen, är tobaksproducenter och som antingen får intäkter från utvinning eller prospektering av termisk kol eller har kapacitet för kraftproduktion som använder termisk kol. Jämförelseindexets exkluderingskriterier kan avvika från vår analys och bedömning. Fram till 2020-12-31 var fondens jämförelseindex STOXX Europe NET 50 (SEK).

I räntefonderna har vi deltagit i fyra stycken gröna obligationsemissioner.

Vår övertygelse är att bolag med hållbara affärsmodeller och hållbara verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag och därför finns dessa parametrar med vid fondernas bolagsval.


Fonderna har valt bort
Aktie-Ansvars fonder följer etiska placeringsregler vilket innebär att man inte har ett ägande i bolag som har en omsättning överstigande 5 % härrörande från vapen, spel, tobak, alkohol, cannabis eller distribution av pornografi. Vad gäller omsättning härrörande från kontroversiella vapen och produktion av pornografi gäller nolltolerans. I bolag där våra fonder är ägare utesluter vi även placeringar i bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör från fossila bränslen.

Aktie-Ansvar investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. En mer detaljerad beskrivning av placeringsreglerna finns i vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Efter årets utgång har Aktie-Ansvar antagit en ny och än mer omfattande policy för ansvarsfulla investeringar. Policy för ansvarsfulla investeringar finns att ta del av på vår hemsida. Vi har avstått deltagande i obligationsemission där emittenten har intäkter från hasardspel respektive krigsmateriel och våra räntefonder har inte investerat i fossila bränslen.


Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar och är ett komplement till fondfaktabladet. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen.

 Aktie-Ansvar Sverige A »   Aktie-Ansvar Sverige B »
   
 Aktie-Ansvar Europa  »  Aktie-Ansvar Avkastningsfond »
   
 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv »  Aktie-Ansvar Total »
   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.