Hållbarhet i ägararbetet

2019

Under 2019 ökade vi vår möjlighet att utnyttja vårt ägaransvar. Vår största möjlighet att driva frågor relaterade till hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är att påverka bolag att utveckla sitt arbete. Aktie-Ansvar ska normalt deltaga i bolagsstämmor i de bolag där fonderna är ägare till 1% eller mer samt i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms som viktiga utifrån andelsägarnas intressen eller Aktie-Ansvars värdegrund. 

Vidare har vi under 2019 har vi även deltagit vid flertalet utbildningar kopplade till ansvarsfulla och hållbara investeringar samt integrering av ESG-analyser. Vi har löpande återkopplat på hur ESG integreras i bolagsanalyser som är producerade av våra motparter. Vi har drivit ett löpande arbete med att integrera ESG i kreditanalyser, investeringsbeslut och i bolagsuppföljning. Vi har avstått deltagande i obligationsemission där emittenten har intäkter från spel. Vi har deltagit i fyra stycken gröna obligationsemissioner.


2020

Under första halvåret 2020 har Aktie-Ansvar utrett hur vi kan ta ytterligare steg i vårt hållbarhetsansvar. Vi har tittat på hållbarhetsinitiativ att skriva under, något som har mynnat ut i att Aktie-Ansvar avser att ansöka till och skriva på Global Compact under 2020. Vidare har vi börjat undersöka hur EU:s taxonomi (ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar) kommer att påverka oss och förbereder för nödvändiga åtgärder.

Vi har rapporterat till UNPRI, både övergripande för Aktie-Ansvar och fondspecifikt. I Sverigefonden har vi, i enlighet med vår förändrade policy 2019, röstat på bolagsstämmor där vi äger över 1%


Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar och är ett komplement till fondfaktabladet. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen.

 Aktie-Ansvar Sverige A »   Aktie-Ansvar Sverige B »
   
 Aktie-Ansvar Europa  »  Aktie-Ansvar Avkastningsfond »
   
 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv »  Aktie-Ansvar Total »
   

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.