Hållbarhet i ägararbetet

Under 2021 har Aktie-Ansvar tagit ytterligare steg i sitt arbete med ansvarsfulla och hållbara investeringar. Bolaget har under året, genom att vara undertecknare av UN Global Compact, avlagt den första årliga rapporten, Communication on Progress (CoP) som redogör för hur bolaget tar ett aktivt ansvar för tio erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Rapporten visar hur Aktie-Ansvar aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

I medlemskapet ingår också ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen. Under juni 2021 skrev bolaget under Net Zero Asset Managers initiative. Genom detta initiativ tar vi på oss att göra det vi kan för att målet med nollutsläpp till år 2050 samt delmålet med minskade utsläpp redan före 2030 ska nås. Vi har, såsom tidigare år, rapporterat till PRI, både övergripande för Aktie-Ansvar och fondspecifikt. Aktie-Ansvar har vidare arbetat aktivt med att identifiera hur Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (disclosureförordningen eller SFDR från Sustainable Finance Disclosure Regulation) samt EU:s taxonomi (ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar) kommer att påverka oss och vilka åtgärder som är nödvändiga föratt efterleva dessa.

Fonden har valt in
Fonden premierar den mest hållbara investeringen i fondens investeringsprocess i de fall förvaltares investeringsanalys finner att det är den bästa investeringen för fondens andelsägare. I händelse av att två i övrigt likvärdiga investeringsalternativ finns tillgängliga så premieras aktivt det mer hållbara investeringsalternativet.

Avseende det som fonden har valt in kan som exempel nämnas att alla innehav i fonden har kartlagts avseende UN Global Compacts 17 mål. Fondens innehav har även gåtts igenom avseende koldioxidavtryck för att säkerställa att policyn för ansvarsfulla investeringar efterlevs.

Fonden har valt bort
Fonden placerar inte i bolag som har en omsättning överstigande 5% härrörande från vapen, kommersiell spelverksamhet, cannabis & narkotikaklassade preparat för icke-medicinska ändamål, tobak, alkohol eller distribution av pornografi. Vad gäller omsättning härrörande från kemiska/biologiska vapen, kärnvapen, kontroversiella vapen, arktisk gas/oljeborrning/kolbrytning och produktion av pornografi gäller nolltolerans. I bolag där våra fonder är ägare utesluter vi även placeringar i bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från fossila bränslen

Fondbolaget har påverkat
Under 2021 har våra aktiefonder, Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa, röstat på bolagsstämmor motsvarande 78% av förvaltat kapital.

Möte med ledningen i Scandistandard genomfördes med anledning av negativa artiklar avseende avlivning och campolybacter. Incidenten i Scandistandard ledde till att VD slutade. Uppföljning av bolaget kommer att ske.

Media rapporterade under året om att bolaget Stora Ensos cellulosa förädlas till viskos i fabriker i närheten av omskolningsläger i Kina. Förvaltare var då i kontakt med Stora Enso angående export av massa för viskostillverkning. Stora Enso meddelade att man slutar med produktionen av så kallad dissolvingmassa.

Förvaltare var i kontakt med Volvo Cars, inför IPO:n, angående deras policy vad gäller underleverantörer eftersom många av dessa finns i Kina. Geely, tillsammans med många andra, har i media pekats ut som kunder till företag som använder tveksam arbetskraft. Volvo gav ett utförligt svar hur detta hanteras av dem.

För våra aktiefonder har vi under året deltagit i 137 bolagspresentationer, 12 strategimöten, 30 analytikermöten, 9 st 1-1 med bolag, 10 st ESG-möten med bolag/analytiker.

Flera företag bland dem som är investerbara för oss har tillfrågats om hur de förbereder sig avseende transparens och informationsgivning som följer av disclosureförordningen och EU:s taxonom. Vi har haft omfattande dialoger med vår system- och dataleverantör för att åtgärda bristen på täckning av vissa bolags ESG-data.

Ansvarsfulla investeringar och aktiv förvaltning är ryggraden i vår verksamhet. Det har det varit sedan start. Våra kunder ska känna sig trygga med att deras pengar investeras på ett ansvarsfullt sätt; avseende etik och hållbarhet samt baserat på en pålitlig och väl underbyggd analys.

 

Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar och är ett komplement till fondfaktabladet. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen.

 Aktie-Ansvar Sverige A »   Aktie-Ansvar Sverige B »
   
 Aktie-Ansvar Europa  »  Aktie-Ansvar Avkastningsfond »
   
 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv »  Aktie-Ansvar Total »
   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.