Hållbara investeringar

Aktie-Ansvar handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse med främsta målsättning att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning på ett ansvarfullt och hållbart sätt.

Aktie-Ansvars utgångspunkt i arbetet med ansvarsfulla investeringar fokuserar på att främja FNs 17 globala mål med speciellt fokus på sociala frågor, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Bolagsstyrningsfrågor är också ett viktigt fokus.


Den metod vi använder för att integrera hållbarhet i våra investeringar innebär att vi:​ ​


► Välja in bolag

► Välja bort bolag

► Påverka bolag


► Välja in bolag


En grundläggande utgångspunkt för Aktie-Ansvars förvaltning är att bolag med hållbara affärsmodeller och hållbara verksamheter som visar samhällsansvar i ett längre perspektiv utgör bättre investeringar än mindre hållbara bolag. Denna utgångspunkt innebär att vi premierar den mest hållbara investeringen i våra fonders investeringsprocesser i de fall våra förvaltares investeringsanalys finner att den är den bästa investeringen för våra fonders andelsägare.


I det fall då två investeringsalternativ i övrigt är likvärdiga ska vi aktivt premiera det mer hållbara investeringsalternativet, dvs vid likvärdiga alternativ ska förvaltaren investera i det mer hållbara alternativet. Detta gäller investeringar i bolag, räntebärande instrument, derivatinstrument kollektiva investeringar såsom fonder eller ETFer samt indexleverantörer.  Index- och produkt-leverantörer som undertecknat en vedertagen standard för ansvarsfulla investeringar, t ex UNPRI, prioriteras. Förvaltaren uppmanas att efterfråga detta hos index- och produkt-leverantörer.


En hållbar investering definieras som en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål.

 

► Välja bort bolag


Aktie-Ansvars etiska placeringsriktlinjer utesluter ägande i bolag som har en omsättning som överstiger 5% härrörande från:

 • vapen
 • hasardspel,
 • tobak,
 • alkohol,
 • narkotikaklassade preparat (inkl cannabis),  
 • distribution av pornografi 
 • fossila bränslen 
 • bolag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och korruption. 

Ovan gäller även för bolag där våra fonder är långivare.

Aktie-Ansvar har nolltolerans avseende ägande och alla typer av finansiering av bolag med omsättning härrörande från:

 • kontroversiella vapen
 • produktion av pornografi
 • tobaksproduktion
 • arktisk gas/oljeborrning och kolbrytning.

Indexbaserade investeringsprodukter, t.ex. ETFer och terminer, där förvaltaren inte själv kan påverka urvalet av enskilda bolag omfattas ej av ovanstående exkluderingskriterier.

► Påverkar bolag


En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt Global Compact. Bolaget är även medlem i SWESIF.


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav. Rösträtten, eller annan rättighet kopplad till innehavet, ska utövas, där så är motiverat, till förmån för fonden och i andelsägarnas gemensamma intresse.


För våra aktiefonder, Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa, har vi röstat för c:a 80% av det totala förvaltade kapitalet.


Läs mer i våra Principer för aktieägarengagemang »


Hållbarhetsrisker

Aktie-Ansvar är en aktiv förvaltare. Att arbeta med ansvarsfulla investeringar är centralt för vår förvaltning. Vår övertygelse är att bolag med hållbara affärsmodeller och hållbara verksamheter som visar samhällsansvar i ett längre perspektiv utgör bättre investeringar än mindre hållbara bolag varför vi i vår förvaltning  premierar bolag som aktivt arbetar för att främja ESG frågor. 


Beaktande av hållbarhetsrisker är en självklar del av investeringsanalysen och det åligger ansvarig förvaltare att kontinuerligt följa upp exponering mot hållbarhetsrisker. Vi definierar hållbarhetsrisker som:

 • miljörelaterade
 • sociala
 • styrningsrelaterade händelser 
 • omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiellt betydande negativ inverkan på värdet av en investering

Förvaltaren ska även väga in eventuella negativa hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 


Aktie Ansvars funktion för riskkontroll är ansvarig för att kvalitetssäkra att förvaltarna väger in eventuella hållbarhetsrisker i investeringsbesluten samt att fondernas förvaltning sker i överstämmelse med denna policy för ansvarsfulla investeringar. 

Aktie-Ansvars ersättningspolicy reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande och inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Aktie-Ansvars skyldighet att iaktta kundernas intressen. Aktie-Ansvar ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning till dess kunder.


Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Identifiering och prioritering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling sker som en integrerad del av investeringsprocessen. Genom att aktivt välja bort, välja in samt påverka enskilda bolag verkar vi för att begränsa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. I dagsläget redovisas inte data i sådan utsträckning som möjliggör analys av samtliga hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 i SFDR. För att göra en relevant analys av negativa konsekvenser med avseende på hållbarhetsfaktorerna i artikel 4 i SFDR måste det vara möjligt att genomlysa och mäta negativa konsekvenser på ett tillförlitligt sätt. Detta kräver standardiserad och jämförbar data från bland annat portföljbolagen. En fullständig systematisk bedömning av negativa konsekvenser är därför inte möjlig. Aktie-Ansvar har som ambition att beakta negativa konsekvenser av hållbarhetsfaktorer som en del i investeringsprocessen men vi bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att fullt ut beakta investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 i SFDR. För att hantera detta gör vi i den löpande investeringsanalysen egna bedömningar av vilka hållbarhetsrisker som vi anser vara relevanta för respektive investering. EU kommer att ta fram gemensamma nivå 2-regler för SFDR. I efterföljande regelverk kommer de obligatoriska och frivilliga indikatorer som är relevanta för att mäta negativa konsekvenser att fastslås. När reglering gällande publicering av obligatoriska och frivilliga indikatorer enligt artikel 4 i SFDR finns på plats kommer vi ha möjlighet att övergå till en väsentligt mer systematisk analys och bedömning av negativa konsekvenser av hållbarhetsfaktorer.

Som exempel identifierar vi bl a nedan prioriterade faktorer vid investeringsbeslut:

Negativa miljörelaterade hållbarhetsfaktorer:

• Verksamheter med produktion och distribution av fossila bränslen. Verksamheter som bidrar till utsläpp av växthusgaser samt verksamheter som har negativ inverkan på tillgången till rent vatten eller som ger upphov till farligt avfall.

Negativa sociala och personalrelaterade hållbarhetsfaktorer samt hållbarhetsfaktorer kopplade till korruption, mutor och respekt för mänskliga rättigheter:

• Verksamheter med produktion eller distribution av hasardspel, vapen, tobak, pornografi, alkohol och narkotikaklassade preparat.

Risken för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer minskar om investeringsobjekten åtagit sig att följa internationella normer och riktlinjer. Exempel på internationella normer och överenskommelser som bolagen ska följa:

• FN Global Compact som innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption.

Aktie-Ansvar har fastställt en Policy för ägarstyrning samt Principer för aktieägarengagemang som syftar till att beskriva hur fondbolaget och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.