Global Compact

Aktie-Ansvar är ansluten till världens största hållbarhetsinitiativ för företag, FN:s Global Compact.

 

FN:s Global Compact är ett nätverk av företag, organisationer och akademi. Initiativet syftar till att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

Som undertecknare har Aktie-Ansvar förbundit sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket bygger på tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och antikorruption:

Mänskliga rättigheter

Princip 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom företagets inflytande

Princip 2. Försäkra att den egna organisationen inte är inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter*

Arbetsrätt

Princip 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip v4. Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5. Avskaffa barnarbete

Princip 6. Avskaffa diskriminering inom rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

Princip 7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8. Stärka ett större miljömedvetande

Princip 9. Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Antikorruption

Princip 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


Det var under World Economic Forum 1999 som FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan tog initativet till Global Compact för att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Året därpå lanserades fördraget officiellt. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet.

Som undertecknare har Aktie-Ansvar förbundit sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen.


Läs mer om
UN Global Compact.                                                            

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.