Till startsidan
Meny


Ansvarsfulla investeringar
är en del av vårt arv

 


Aktie-Ansvar grundades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Vi är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar – vi investerar inte i bolag verksamma inom vapen, spel, tobak, alkohol, cannabis eller pornografi. Med vårt historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet.

Våra hållbarhetsinitiativ

En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med hållbara investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Detta gäller såväl hållbarhet som socialt ansvar. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), Global Compact samt Net Zero Asset Managers initiative. Bolaget är även medlem i SWESIF.

Hållbara investeringar

Aktie-Ansvar handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse med främsta målsättning att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning på ett ansvarfullt och hållbart sätt.

Välja in

I det fall då två investeringsalternativ i övrigt är likvärdiga ska vi aktivt premiera det mer hållbara investeringsalternativet, dvs vid likvärdiga alternativ ska förvaltaren investera i det mer hållbara alternativet.

Välja bort

Aktie-Ansvars fonder följer etiska placeringsregler för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi inte investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet.

Påverka

Vi påverkar och gör vår röst hörd. Detta gör vi genom dialog med bolag som vi investerar i eller överväger att investera i samt deltagande/röstning på bolagsstämmor i bolag där vi är ägare På så sätt kan vi påverka bolagen i rätt riktning.

Aktie-Ansvars fonders klassificiering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU: s första förordning som har som mål att omdirigera kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden och för att därigenom förhindra greenwashing.

Fondnamn

Kategori


Aktie-Ansvar Sverige   8
Aktie-Ansvar Europa 8
Aktie-Ansvar Avkastning 8
Aktie-Ansvar Räntestratgi 8
Aktie-Ansvar Total 8
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 6

Koldioxidavtryck

Världens länder har i Parisavtalet skrivit under att vi ska styra finansiella flöden bort från fossila bränslen och mot låga utsläpp. Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och det underlättar dessutom påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål och transparens. Aktie-Ansvar stödjer Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.