HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR / AKTIE-ANSVAR SVERIGE

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Aktie-Ansvar Sverige

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att begränsa exponering mot bolag med omsättning som härrör från aktiviteter som negativt inverkar på miljö eller sociala faktorer, begränsa exponering mot bolag som inte följer internationellt erkända konventioner och överenskommelser samt beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer av fondens investeringar. Följande strategier tillämpas för detta ändamål:

Sektorbaserad screaning med syfte att exkludera verksamheter med viss miljömässig och social karaktär samt normbaserad exkludering vilket innebär att alla bolag som fonden investerar i ska respektera internationellt erkända och accepterade principer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För detta ändamål screenas potentiella och befintliga investeringar mot FN:s 10 Global Compact principer.

Negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer uppstår i olika grad inom bolag och branscher. Miljömässiga och sociala indikatorer beaktas som en integrerad del av enskilda investeringsbeslut samt vid den övergripande förvaltningen av fonden. I förvaltningen beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer och ambitionen är att mitigera dessa över tid.

Fondens planerade tillgångallokering gällande hållbarhetsegenskaper är att cirka 90 procent av fondens tillgångar är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. Resterande cirka 10 procent förväntas utgöras av kassa på konto i kreditinstitut samt eventuellt andra tillgångsslag som det saknas tillgänglig data för.

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden övervakas genom kontinuerlig uppföljning av investeringar.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att begränsa exponering mot bolag med omsättning som härrör från aktiviteter som negativt inverkar på miljö och sociala aspekter, begränsa exponering mot företag som inte följer internationellt erkända konventioner och överenskommelser samt beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer av fondens investeringar. Följande strategier tillämpas för detta ändamål:

 • Sektorbaserad exkludering

Bindande exkluderingskriterier tillämpas vid förvaltning av fonden vilket begränsar exponering mot bolag med omsättning från aktiviteter som Aktie-Ansvar bedömt inverkar negativt på miljö och/eller andra samhällsaspekter. Fonden beaktar således ett urval av vissa miljömässigt och samhällsmässigt skadliga aktiviteter som identifierats av Aktie-Ansvar. Maximal exponering mot exkluderade aktiviter varierar mellan 0 – 5 % av omsättningen i de underliggande bolagen.

I händelse av att ett innehav visar sig ha en exponering som överskrider tillåten gräns och förvaltare inte bedömer att situationen går att åtgärda genom en formell påverkansdialog, ska en strukturerad avyttring av innehavet inledas i enlighet med Aktie-Ansvars interna regler.

Följande aktiviteter av miljömässig karaktär exkluderas:

 • Utvinning, produktion och exploration av fossila bränslen
 • Raffinering och kraftgenerering av fossila bräsnlen
 • Distrubition av fossila bränslen
 • Kolbrytning
 • Arktisk gas och oljeborrning

Följande aktiviteter av social karaktär exkluderas:

 • Production och distubition av alkohol
 • Produktion och distrubition av Tobak
 • Produktion och distrubition av vapen
 • Produktion och distrubition av pornografi
 • Cannabis och andra narkotikaklassade preparat för icke-medecinska ändamål
 • Kontroversiella vapen

 

 • Normbaserad exkludering

Alla bolag som fonden investerar i ska respektera internationellt erkända och accepterade principer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För detta ändamål screenas potentiella och befintliga investeringar mot FN:s 10 Global Compact principer. Dessa innefattar miljöfrämjande principer såsom att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker samt principer för att främja sociala ändamål inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. För mer informaion om UN Global Compact initiativet, se www.unglobalcompact.org.

I de fall ett bolag identifierats ha agerat i strid med någon av nämnda konventioner och normer, eller om en investering har en kontrovers relaterad till sin verksamhet, så ska förvaltare inleda en process för att söka information om och en förklaring till anmärkningen. Analysen ligger till grund för att fatta beslut om huruvida fonden kan fortsätta att äga innehavet utan vidare åtgärd, ska inleda en påverkansdialog för att försöka bidra till positiv förändring alternativt anser det bäst att istället avyttra innehavet enligt Aktie-Ansvars interna regler.

 • Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer uppstår i olika grad inom bolag och branscher. Ett antal miljömässiga och sociala indikatorer beaktas som en integrerad del av enskilda investeringsbeslut samt vid övergripande förvaltning av fonden.

Följande miljömässiga indikatorer beaktas:

 • Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3)
 • Koldioxidavtryck
 • Växthusgasintensitet
 • Verksamhet inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel icke-förnybar energiförbrukning och –produktion
 • Energiförbrukningsintensitet
 • Negativ inverkan på områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt och radioaktivt avfall
 • Initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

Följande sociala indikatorer beaktas:

 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Förekomsten av processer eller efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnad av FN:s globala
 • Överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterade löneklyftor mellan lönen
 • Könsfördelning i styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen
 • Förekomsten av policy för mänskliga rättigheter

För mer information om Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar: www.aktieansvar.se/ansvarsfulla-investeringar

Investeringsstrategi

Ansvarsfulla investeringar är centralt i investeringsprocessen. Alla fondens investeringar ska ske i enlighet med Aktie-Ansvars Riktlinje för ansvarsfulla investeringar samt de åtaganden som följer av externa engagemang.

Fondförvaltaren utför fundamental analys av potentiella investeringsobjekt. Den fundamentala analysen inbegriper integrering av miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer vid analys inför investeringsbeslut. Vid investeringsbeslut analyseras negativa konsekvenser tillsammans med andra faktorer, såsom förväntad avkastning, för att göra den sammantaget mest fördelaktiga investeringen. Om två i övrigt likvärdiga alternativ övervägs skall det bolag som har minst negativa konsekvenser premieras. I förvaltningen beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser och ambitionen är att mitigera dessa över tid.

Syftet med analysen är att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet på ett mer hållbart sätt samt att identifiera bolags exponering mot hållbarhetsrisker och i vilken utsträckning de hanterar dessa risker. Fondförvaltaren kommer även uppge planerade och genomförda aktiviteter för att mitigera huvudsakliga negativa konsekvenser i den utvärdering som publiceras i fondens hållbarhetsavsnitt på webbsida och i årsrapport.

Vidare görs sektor- och normbaserad exkludering sker vidare för att begränsa exponering mot miljömässigt skadliga och/eller socialt kontroversiella aktiviteter och bolag.

Som undertecknare av UN Principle for Responsible Investment är integreringen av ESG-frågor, däribland frågor rörande praxis för god styrning, en del av investeringsprocessen. Detta inkluderar exempelvis kontroll av investeringsobjekts efterlevnad av UN Global Compacts arbetsrättsliga principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Andel av investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte göra hållbara investeringar.

Fondens planerade tillgångallokering gällande hållbarhetsegenskaper är att cirka 90 procent av fondens tillgångar är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. Resterande cirka 10 procent förväntas utgöras av kassa på konto i kreditinstitut samt eventuellt andra tillgångsslag som det saknas tillgänglig data för.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden övervakas genom kontinuerlig uppföljning av investeringar. Efterlevnad av fondbolagets exkluderingskriterier säkerställs, såväl av fondförvaltare som riskkontrollfunktionen, genom screening av samtliga bolag både vid investeringsbeslut och regelbundet under innehavstiden.

Aktie-Ansvar använder vidare ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de huvudsakliga negativa konsekvenserna av fondens investeringar. En redovisning av uppföljningen lämnas i avsnittet Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer samt i Aktie-Ansvars årsberättelse.

Metoder

Som komplement till den fundamentala analys som görs av fondförvaltaren använder sig Aktie-Ansvar av data från externa dataleverantörer som stöd vid screening av fondens investeringar samt vid övervakning av indikatorerna.

I de fall bolag saknar data ska fondförvaltaren basera sin analys på information direkt från bolagen, alternativt med hjälp av analyser från externa aktörer. Fondförvaltaren förhåller sig till relevant data i den löpande förvaltningen av fonden.

Genom Aktie-Ansvars ägarengagemang finns möjlighet för fondförvaltaren att aktivt påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning. Mer information om hur Aktie-Ansvar använder aktieägarengagemang för att påverka bolags hållbarhetsarbete finns under Policyer för aktieägarengagemang nedan.

Datakällor och databehandling

Aktie-Ansvar använder data från MSCI för att säkerställa att fonden följer interna sektor- och normbaserade exkluderingskriterier och Bloomberg för uppgifter om bolags huvudsakliga negativa konsekvenser. För att säkerställa kvaliteten av datan används endast erkända och erfarna dataleverantörer som är transparanta med datakällor. Information om portföljbolagens exponering mot exkluderade aktiviteter eller verksamheter inhämtas även från publik information från bolagen eller via dialog med bolagen. Information om överträdelser av de normer Aktie-Ansvar åtagit sig att följa kan även inhämtas från media, intresseorganisationer eller via dialog med bolagen. I normalfallet används ingen data som är baserad på estimeringar eller proxy.

Begränsningar för metoder och data

Aktie-Ansvar förlitar sig på riktigheten av den data som tillhandahålls av de externa dataleverantörer som valts ut enligt ovan. Vid tveksamheter har fondförvaltaren möjlighet att direkt integrera med investeringsobjekt för att försäkra sig om att data är korrekt. Användande av data från tredje part påverkar således inte om fondens miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Due diligence

Aktie-Ansvar har rutiner för due diligence i syfte att säkerställa att hållbarhetsrelaterade gränsvärden och krav uppfylls inför ett investeringsbeslut. Fundamental analys är fondbolagets centrala verktyg för due diligence där bland annat investeringars miljömässiga och sociala egenskaper analyseras inkluderat kontroll av att investeringsobjekts efterlevnad av praxis för god styrning. Läs mer under rubriken ”Investeringsstrategi”.

Policyer för aktieägarengagemang

Genom Aktie-Ansvars ägarengagemang finns möjlighet för fondförvaltaren att aktivt påverka bolag i en mer hållbar riktning. Om fondförvaltaren får indikation om att ett bolag överträtt någon av de normbaserade principer som Aktie-Ansvar åtagit sig att följa, ökat omsättningen i exkluderade aktiviteter eller avsevärt ökat sina huvudsakliga negativa konsekvenser kan fondförvaltaren initiera en dialog med det berörda bolaget för att undersöka anledningen bakom händelsen eller förändringen. I vissa fall kan Aktie-Ansvar kräva en åtgärdsplan från  bolaget. Om åtgärdsplanen inte bedöms vara tillfredsställande och om dialog inte ger resultat kan Aktie-Ansvar fatta beslut om att sälja innehavet.

 

Den 1 januari 2023.

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.